Uchwała nr XLVII/293/2010RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 7 września 2010w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowymNa podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, zm: Nr 106 poz. 675) oraz art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U Nr 142 poz.1592 ze zm.: Dz.U z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688 , Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675),

Uchwała nr XLVII/293/2010
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 7 września 2010


w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, zm: Nr 106 poz. 675) oraz art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U Nr 142 poz.1592 ze zm.: Dz.U z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688 , Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675),


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na zbycie:

- w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością Powiatu Lipnowskiego, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 2238/9 o powierzchni 0,1507 ha, położonej w Lipnie obręb nr 9 przy ul. 11 Listopada, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest Księga Wieczysta KW 26213, zabudowanej budynkiem hydroforni i studnią głębinową- na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Spółka z .o.o. z przeznaczeniem na realizację celu statutowego budowy i utrzymania publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Przejmując mienie zlikwidowanego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie, Powiat Lipnowski stał się właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 2238/9 o powierzchni 0,1507 ha, położonej w Lipnie obręb nr 9 przy ul. 11 – ego Listopada, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest Księga Wieczysta KW 26 213. Przedmiotem sprzedaży jest w/w nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem hydroforni i studnią głębinową. Na ten teren brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lipna Uchwała Nr XXXIX/340/02 z dnia 9 września 2002 roku znajduje się on w strefie ochrony historycznej struktury przestrzennej ,, A2”. Według ewidencji gruntów nieruchomość stanowi teren zabudowy innej. W dniu 25.08.2010 r. wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Spółka z.o.o. Nabycie nieruchomości umożliwi wnioskodawcy realizację celu statutowego budowy i utrzymywania publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę. Cel ten jest zgodny z definicją celu publicznego zawartą w art. 6 pkt.3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie

z art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami rada powiatu może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone m.i.n. na realizację infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych , jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty , dla których są to cele statutowe , których dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową.

W tym stanie rzeczy sprzedaż w/w mienia powiatu w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy jest celowa i uzasadniona.

metryczka


Opublikował: Anna Ziemińska (13 września 2010, 07:53:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2020