Uchwała nr XLVII/294/2010RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 7 września 2010w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowymNa podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 , ze zm. : , Dz.U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782 , z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1459 , Dz.U. z 2000 Nr 6 poz.70, Dz.U.; z 2006 r Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; Dz.U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, Dz.U.; z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412; Dz.U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 1279, Nr 161 poz. 1281, Nr 206 poz. 1590; Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 47 poz. 278) oraz art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U Nr 142 poz.1592 ze zm.: Dz.U z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688 , Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146),

Uchwała nr XLVII/294/2010
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 7 września 2010


w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 , ze zm. : , Dz.U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782 , z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1459 , Dz.U. z 2000 Nr 6 poz.70, Dz.U.; z 2006 r Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; Dz.U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, Dz.U.; z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412; Dz.U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 1279, Nr 161 poz. 1281, Nr 206 poz. 1590; Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 47 poz. 278) oraz art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U Nr 142 poz.1592 ze zm.: Dz.U z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688 , Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146),


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na zbycie:

- w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Lipnowskiego, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 2238/10 o powierzchni 0,1792 ha, położoną w Lipnie obręb nr 9 przy ul. 11-go Listopada, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest Księga Wieczysta KW nr 26213 - na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 2237, celem poprawienia warunków zagospodarowania.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Przejmując mienie zlikwidowanego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie, Powiat Lipnowski stał się właścicielem nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 2238/10 o powierzchni 0,1792 ha, położonej w Lipnie obręb nr 9 przy ul. 11-go Listopada, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest Księga Wieczysta KW nr 26213. Przedmiotowa działka nr 2238/10 na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie, Decyzją Burmistrza Miasta Lipna z 10.07.2007 r. nr GGPKiM-7434-14/2007, zatwierdzającą projekt podziału działki nr 2238/4, została przeznaczona na poszerzenie sąsiedniej działki nr 2237. W wyniku podziału działka nr 2238/10 jest pozbawiona bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i nie może być zagospodarowana jako samodzielna nieruchomość. Według ewidencji gruntów nieruchomość ta stanowi teren zabudowany – „tereny zabudowane inne niemieszkalne”. Przynajmniej od 1993 r. nieruchomość ta jest wykorzystana na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki o numerze ewidencyjnym 2237. Na przedmiotowej działce nr 2238/10 stoi część budynku będącego własnością właścicieli owej nieruchomości przyległej tj. działki nr 2237. Przedmiotowa działka i przyległa do niej 2237 są jednolicie ogrodzone i stanowią całość gospodarczą.

W dniu 20.05.2010 r., wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości złożyli właściciele owej nieruchomości przyległej. Wnioskodawcy wskazują, że nieruchomość mająca stanowić przedmiot sprzedaży użytkują od 1993 r. łącznie ze swoją działką nr 2237 Obecnie teren działki ewidencyjnej nr 2238/4 stanowi nierozłączną całość z działką nr 2237. poprawiając jej warunki zagospodarowania.

W tym stanie rzeczy sprzedaż w/w mienia powiatu w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców państwa Małgorzaty i Stefana Czarneckich - właścicieli nieruchomości przyległej, jest celowa i uzasadniona.


metryczka


Opublikował: Anna Ziemińska (13 września 2010, 07:57:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2129