Uchwała nr XLVII/297/2010RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 7 września 2010w sprawie: kontynuowania umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie zawartej z Kujawsko– Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o.Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz 675)

Uchwała nr XLVII/297/2010
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 7 września 2010


w sprawie: kontynuowania umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie zawartej z Kujawsko– Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz 675)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyrazić zgodę na kontynuowanie umowy najmu części nieruchomości położonej w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B, na której funkcjonuje maszt dla instalacji 3 systemów antenowych oraz urządzenia towarzyszące, należące do Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informacyjnej sp.z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000155903 na okres do 30 września 2013 roku na warunkach uzgodnionych przez Zarząd Powiatu w Lipnie.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


W związku z upływem terminu umowy najmu nieruchomości w dniu 17.09.2010r. z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o. (K-PSI), która jest operatorem telekomunikacyjnym obejmującym swym zasięgiem cały obszar województwa kujawsko-pomorskiego, zaistniała potrzeba kontynuowania współpracy z w/w spółką. Kujawsko – Pomorska Sieć Informacyjna to podmiot powołany do życia przez władze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu realizacji zadań z zakresu budowy i stymulacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym regionie. Wspólnie z województwem podejmuje działania zmierzające do eliminacji wykluczenia cyfrowego w naszym regionie, obejmujące również Powiat Lipnowski. Ogromną zaletą sieci jest dostęp symetryczny, co oznacza, że transmisja danych w obydwu kierunkach odbywa się z jednakową prędkością. Jakość sieci oraz posiadane doświadczenie umożliwiają m.in: podłączenie do szybkiego i bezpiecznego internetu, podłączenie jednostek w jednorodną, bezpieczną sieć transmisji danych oraz zaoferowanie pomocy i konsultacji niezbędnych w integracji systemów teleinformatycznych, czy też uruchomienie nowych rozwiązań. Ponadto Powiat Lipnowski będzie miał korzyści finansowe płynące z czynszu z najmu w przypadku zawarcia umowy.

W tym stanie rzeczy kontynuowanie umowy najmu ze spółką K-PSI jest celowe i uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Anna Ziemińska (13 września 2010, 08:13:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2148