Uchwała nr XLVII/298/2010RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 7 września 2010w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/265/2010 Rady Powiatu Lipnowskiego z dnia 11 marca 2010 w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010 roku.Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 2008 roku Dz. U. Nr 14, poz. 92, Nr 227 poz. 1505, Nr 237 poz. 1652, Dz. U. z 2009 roku Nr 6 poz. 33, Nr 98 poz. 817, Nr 97 poz. 802, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz.223)

Uchwała nr XLVII/298/2010
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 7 września 2010


w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/265/2010 Rady Powiatu Lipnowskiego z dnia 11 marca 2010 w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010 roku.

Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 2008 roku Dz. U. Nr 14, poz. 92, Nr 227 poz. 1505, Nr 237 poz. 1652, Dz. U. z 2009 roku Nr 6 poz. 33, Nr 98 poz. 817, Nr 97 poz. 802, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz.223)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Dokonać zmiany Uchwały nr XLI/265/2010 Rady Powiatu Lipnowskiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.


§2. Traci moc załącznik do Uchwały Nr XLI/265/2010 Rady Powiatu Lipnowskiego z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010 roku.§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. Rada Powiatu w formie Uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie realizacji zadań ustawowych okazało się że zostaną niewykorzystane środki przeznaczone na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych oraz na dofinansowanie zaopatrzenia w środki pomocnicze.

W/w środki finansowe pragniemy przeznaczyć na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych gdyż wpłynęła duża ilość wniosków, które nie zostały rozpatrzone ze względu na brak środków.


Załącznik (70kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Ziemińska (13 września 2010, 08:21:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1912