Uchwała nr XLVII/299/2010RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 7 września 2010w sprawie : przyjęcia korekty sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za rok 2008.Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200l r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 92, poz.753, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 67 ust.1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89, Nr 123, poz. 849, Nr 166. poz.1172, Nr 176, poz.1240. Nr 181, poz.1290, z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1056, nr 234, poz. 1570,z 2009 Dz. U. Nr 19 poz. 100, Nr76poz. 641, nr 98 poz817, Nr157 poz.1241,Nr 219 poz.1707z póz. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097 )

Uchwała nr XLVII/299/2010
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 7 września 2010


w sprawie : przyjęcia korekty sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za rok 2008.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200l r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 92, poz.753, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 67 ust.1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89, Nr 123, poz. 849, Nr 166. poz.1172, Nr 176, poz.1240. Nr 181, poz.1290, z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1056, nr 234, poz. 1570,z 2009 Dz. U. Nr 19 poz. 100, Nr76poz. 641, nr 98 poz817, Nr157 poz.1241,Nr 219 poz.1707z póz. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097 )


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1


Przyjmuje się korektę sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.


§2


Rada Powiatu w Lipnie zatwierdza korektę sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku:


1) Bilans sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 10 543 244,76 zł.


2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę finansową , strata bilansowa w wysokości 20 566 805,08zł.


§3


Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


W związku z uwagami Ministra Zdrowia dotyczącymi nie wykazanych w bilansie SP ZOZ w Lipnie na dzień 31 grudnia 2008 roku całości zobowiązań publicznoprawnych z tytułu odsetek i opłat prolongacyjnych, Starosta Lipnowski zarządził przeprowadzenie kontroli w powyższym zakresie.

Z protokołu przeprowadzonej kontroli wynika, iż odsetki i opłaty prolongacyjne były zobowiązaniami znanymi na dzień 31 grudnia 2008 roku, były wyliczone przez beneficjentów (Urząd Skarbowy – PIT 4 i VAT, ZUS, PFRON, Urząd Miasta w Lipnie). Wyżej wymienione zobowiązania SP ZOZ ujął w ewidencji pozabilansowej na koncie 202, a zgodnie z art. 28 ust.1 punkt 8 ustawy o rachunkowości zobowiązania winne być ujęte w kwocie wymagającej zapłaty i winne zwiększać kwotę zobowiązania ujętego w bilansie.

Dokonano właściwego zaksięgowania i sporządzono korektę sprawozdań finansowych.

metryczka


Opublikował: Anna Ziemińska (13 września 2010, 08:25:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2129