Uchwała nr XLVII/301/2010RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 7 września 2010w sprawie : przyjęcia korekty sprawozdania finansowego Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za okres od 1 maja do 31 sierpnia 2009 roku.Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200l r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 92, poz.753, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 67 ust.1 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89, Nr 123, poz. 849, Nr 166. poz.1172, Nr 176, poz.1240. Nr 181, poz.1290, z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1056, nr 234, poz. 1570,z 2009 Dz. U. Nr 19 poz. 100, Nr76poz. 641, nr 98 poz817, Nr157 poz.1241,Nr 219 poz.1707z póz. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097 )

Uchwała nr XLVII/301/2010
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 7 września 2010


w sprawie : przyjęcia korekty sprawozdania finansowego Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za okres od 1 maja do 31 sierpnia 2009 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200l r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 92, poz.753, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 67 ust.1 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89, Nr 123, poz. 849, Nr 166. poz.1172, Nr 176, poz.1240. Nr 181, poz.1290, z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1056, nr 234, poz. 1570,z 2009 Dz. U. Nr 19 poz. 100, Nr76poz. 641, nr 98 poz817, Nr157 poz.1241,Nr 219 poz.1707z póz. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097 )


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1


Przyjmuje się korektę sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za okres od 1maja do 31 sierpnia 2009 roku.


§2


Rada Powiatu w Lipnie zatwierdza korektę sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za okres od 1 maja do 31 sierpnia 2009 roku:


1) Bilans sporządzony za okres od 1 maja do 31 sierpnia 2009 roku

wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 5 544 725,30 zł.


2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 maja do 31 sierpnia 2009 roku wykazujący stratę finansową , strata bilansowa w wysokości 43 667,11 zł.


§3


Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


W związku z dokonaniem korekt sprawozdań finansowych za rok 2008 występuje konieczność korekt sprawozdań za okres od 1maja do 31 sierpnia 2009 roku.metryczka


Opublikował: Anna Ziemińska (13 września 2010, 08:32:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2183