Uchwała nr XLVII/302/2010RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 7 września 2010w sprawie: realizacji inwestycji polegającej na „Remoncie drogi powiatowej nr 2731C Wylazłowo – Mokowo – Dobrzyń n. Wisłą” w ramach ogłoszonego przez Radę Ministrów „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 6) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz. 753; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675)

Uchwała nr XLVII/302/2010
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 7 września 2010


w sprawie: realizacji inwestycji polegającej na „Remoncie drogi powiatowej nr 2731C Wylazłowo – Mokowo – Dobrzyń n. Wisłą” w ramach ogłoszonego przez Radę Ministrów „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 6) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz. 753; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na realizację inwestycji polegającej na „Remoncie drogi powiatowej nr 2731C Wylazłowo – Mokowo – Dobrzyń n. Wisłą” w ramach ogłoszonego przez Radę Ministrów „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.


§2. Wyraża się zgodę na przeznaczenie w 2011r. na realizację inwestycji, o której mowa w §1, kwoty własnego udziału finansowego w wysokości 1.239,9tys. złotych (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100), która stanowić będzie 50% wartości zadania, którego koszt wyniesie 2.479,8tys. złotych (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100).


§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie


Z uwagi na zły stan dróg należy wykorzystać każde dostępne źródło dodatkowych środków celem poprawy infrastruktury drogowej w Powiecie Lipnowskim.

Droga powiatowa nr 2731C Wylazłowo – Mokowo – Dobrzyń n. Wisłą wymaga natychmiastowego remontu z uwagi na bardzo zły stan techniczny spowodowany m.in. intensywnymi opadami atmosferycznymi w miesiącu maju 2010r.

Należy zatem skorzystać z możliwości dofinansowania przedmiotowej inwestycji w ramach ogłoszonego przez Radę Ministrów „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

W związku z powyższym oraz z uwagi na wymóg załączenia do wniosku o dofinansowanie uchwały organu stanowiącego o zagwarantowaniu środków na realizację projektu, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Anna Ziemińska (13 września 2010, 08:35:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2336