Uchwała nr XLVII/291/2010Rady Powiatu w Lipniez dnia 7 września 2010w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ((tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1)), oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.2)

Uchwała nr XLVII/291/2010
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 7 września 2010


w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ((tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1)), oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.2)


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje
:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kwocie 150 850 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 – inwestycje pn. „Termomodernizacja budynku warsztatowego CKP przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie”.

§ 2. Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne powiatu uzyskane z wpływów z opłaty komunikacyjne, odsetek bankowych, dochodów z majątku.

§ 3. Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi w okresie od 30 września 2010 r. do 31 sierpnia 2017 r..

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

Na posiedzeniu Rady Powiatu w Lipnie w dniu 28 maja 2010 roku podjęta została uchwała Nr XLIV/273/2010 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Lipnowskiego na rok 2010, w której zaplanowała deficyt w wysokości 800 000 zł. Jako źródło pokrycia tegoż deficytu zaplanowano kredyt długoterminowy oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zaciągnięta pożyczka zostanie przeznaczona na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku warsztatowego CKP przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie”. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na finansowanie planowanego deficytu.

Bieżąca uchwała na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w wysokości 150 850 zł pozwoli pozyskać środki na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 – inwestycje pn. „Termomodernizacja budynku warsztatowego CKP przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie”.

Biorąc powyższe pod uwagę istnieje konieczność podjęcia uchwały Rady Powiatu o zaciągnięciu pożyczki na pokrycie występującego w budżecie deficytu.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu.

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.

2.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835,

metryczka


Opublikował: Anna Ziemińska (13 września 2010, 10:58:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2176