Uchwała nr XLVII/288/2010Rady Powiatu w Lipniez dnia 7 września 2010w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu LipnowskiegoNa podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)

Uchwała nr XLVII/288/2010
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 7 września 2010


w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)


uchwala się co następuje:


§ 1. Projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego opracowuje Zarząd Powiatu według trybu prac określonego niniejszą uchwałą.
§ 2. 1. Prace nad projektem budżetu rozpoczynają się w III kwartale każdego roku, na rok następny według kalendarium określonego w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Założenia do projektu budżetu na rok następny oraz wzory formularzy do opracowania określa Zarząd Powiatu odrębną uchwałą.
3. Naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego sporządzają projekty swoich budżetów na formularzach, o których mowa w ust.2, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zarówno do planowanych dochodów jak i wydatków.
4. Projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego jest opracowywany w oparciu o obliczone szacunkowo kwoty dochodów własnych powiatu, projektu dochodów z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, projektu dochodów z subwencji ogólnej, projektów dochodów z dotacji z tytułu przyjętych do realizacji zadań w drodze porozumień i umów, materiałów planistycznych, o których mowa w ust.3 oraz ewentualnych wniosków Komisji Rady.
5. Projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego oraz projekty budżetów, o których mowa w ust. 3 sporządzone są według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
   
  § 3. Zarząd Powiatu przyjmuje uchwałą projekt budżetu i przedkłada Radzie Powiatu w Lipnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy .
   
  § 4.1. Projekt uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej w przepisach ustawy o finansach publicznych.
2. Projekt uchwały może zawierać:
1) upoważnienie Zarządu do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych,
b) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ustawy o finansach publicznych,
c) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
d) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu;.
2) ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu.
 
    § 5. Do projektu uchwały budżetowej, o której mowa w § 4 ust.1 Zarząd Powiatu dołącza:
1) uzasadnienie, które obejmuje w szczególności:
a) omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł oraz podanie przyczyn ewentualnych odchyleń w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzednim,
b) omówienie planowanych wydatków bieżących według działów i rozdziałów oraz podanie
przyczyn ewentualnych odchyleń w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzednim,,
c) omówienie planowanych wydatków majątkowych;
    
§ 6. 1. Rada Powiatu w Lipnie dokona analizy i oceny projektu budżetu poprzez pracę w Komisjach Rady.
2. Komisje- proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie budżetu – zobowiązane są wskazać źródło jego finansowania
3. Wnioski poszczególnych Komisji podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.
4. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedkłada wnioski Komisji wraz z opinią Komisji Budżetu i Finansów Zarządowi Powiatu.
5. Zarząd Powiatu, może na podstawie wniosków Komisji dokonać autopoprawek w projekcie budżetu.
    
§ 7. Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie zwołuje sesję budżetowa, której porządek winien zawierać:
1) przedstawienie ostatecznej wersji budżetu z uwzględnioną ewentualną autopoprawką Zarządu Powiatu;
2) przedstawienie opinii komisji;
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
4) dyskusję;
5) głosowanie.
    
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
    
 § 9. Traci moc uchwała Nr XVI/103/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia kalendarium na rok budżetowy 2005 i lata następne.
    
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 września 2010 roku i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675

2.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835,

Załącznik (60kB) pdf
metryczka


Opublikował: Anna Ziemińska (13 września 2010, 11:28:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1683