Uchwała nr XLVII/303/2010Rady Powiatu w Lipniez dnia 7 września 2010w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego.Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ((tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1)), oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.2) oraz Uchwały rady Powiatu w Lipnie Nr XLVII/.../2010 z dnia 7 września 2010 roku.

Uchwała nr XLVII/303/2010
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 7 września 2010


w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ((tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1)), oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.2) oraz Uchwały rady Powiatu w Lipnie Nr XLVII/.../2010 z dnia 7 września 2010 roku.


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje
:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 3 350 000 zł ( słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010.

§ 2. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne powiatu uzyskane z wpływów z opłaty komunikacyjnej, odsetek bankowych, dochodów z majątku.

§ 3. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w okresie od 31 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2020 r..

§ 4. W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z umowy kredytu powiat wystawi weksel własny niezupełny (in blanco) na sumę określoną w porozumieniu wekslowym.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do wyboru banku, który udzieli kredytu, zawarcia umowy kredytu oraz wystawienia weksla niezupełnego (in blanco), o którym mowa w § 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XLVII/303/2010 z dnia 7 września 2010 roku

Na posiedzeniu Rady Powiatu w Lipnie w dniu 28 maja 2010 roku podjęta została uchwała Nr XLIV/273/2010 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Lipnowskiego na rok 2010, w której zaplanowała deficyt w wysokości 800 000 zł. W roku 2010 powiat pozyskał dotację z Ministerstwa Zdrowia stanowiącą 80% ponoszonych wydatków w tym zakresie. Wkład własny powiatu stanowi 20% wydatków, tj. kwota 3 270 228,73 zł. W wyniku przeprowadzonej analizy wynika, iż brakujące środków stanowią kwotę 2 670 228,73 zł. W związku z powyższym uchwała Rady Powiatu deficyt budżetowy zostaje zwiększony do kwoty 3 470 229 zł. Jako źródło pokrycia tegoż deficytu planuje się kredyt długoterminowy oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza finansowanie planowanego deficytu kredytami, pożyczkami oraz emisją papierów wartościowych, natomiast ustawa o samorządzie powiatowym wskazuje na właściwość rady w sprawach dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.

Bieżąca uchwała na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 350 000 zł pozwoli pozyskać środki na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010.


Biorąc powyższe pod uwagę istnieje konieczność podjęcia uchwały Rady Powiatu o zaciągnięciu pożyczki na pokrycie występującego w budżecie deficytu.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu.

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.

2.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835,

metryczka


Opublikował: Anna Ziemińska (13 września 2010, 11:37:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2067