Uchwała nr XLVIII/304/2010Rady Powiatu w Lipniez dnia 6 października 2010zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)

Uchwała nr XLVIII/304/2010
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 6 października 2010


zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)


uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXVII/247/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1 Zmienia się plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

Kwotę dochodów 74 283 346 zł zastępuje się kwotą  74 634 104 zł

 1. dochody bieżące w kwocie - 68 404 584 zł

 2. dochody majątkowe w kwocie - 6 229 520 zł

2/ Zmienia się plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

Kwotę wydatków 77 753 575 zł zastępuje się kwotą  78 104 333 zł

 1. wydatki bieżące w wysokości - 70 220 959 zł

 2. wydatki majątkowe w wysokości - 7 883 374 zł

3/ Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4/ Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się plan wydatków gospodarstwa pomocniczego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7/ Ulega zmianie załącznik nr 7 do niniejszej uchwały dotyczący prognozy kwoty długu i jego spłat w roku 2010 oraz latach następnych;

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLVIII/304/2010 z dnia 6 października 2010 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 1. planu dochodów

 2. planu wydatków

 3. prognozy kwoty długu

 4. zadania inwestycyjne

 5. planu dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych

 6. planu wydatków gospodarstwa pomocniczego

 7. wieloletniego planu inwestycyjnego

 8. dochodów i wydatków na zdania z zakresu administracji rządowej 1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 350 758 zł i zamkną się kwotą 74 634 104 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 130 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 70 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wykonywanych usług w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 76 958zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu realizacji Programu „Uczenie się przez całe życie” i w związku z tym podpisana umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z usług.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 50 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z usług.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 150 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 650 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez firmę Bunte w Zespole Szkół w Skępem.II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 350 758 zł i zamkną się kwotą 78 104 333 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem tych środków na zakup usług pozostałych. Zmiana wynika z konieczności prawidłowego zakwalifikowania wydatków w powyższych paragrafach.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 306 269 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup dwóch pługów oraz samochodu osobowego na łączna kwotę 125 913 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne polegające na „Budowie Obwodnicy Miasta Lipna. Ponadto zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup komputerów i ubezpieczenia OC oraz Autocasco związku z planowanym zakupem samochodu osobowego. Zwiększa się również wydatki na szkolenia BHP dla kadry kierowniczej oraz zapłaty za kurs kancelaryjno-archiwalny. Tworzy się nowy paragraf na zlecenie wykonania wyceny ekspertyzy technicznej samochodu osobowego Renault Kangoo, przeznaczonego do likwidacji. Zmniejsza się natomiast wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi remontowe, zdrowotne oraz odpis na ZFŚS.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Dokonuje się korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także składek ZUS, zwiększa się natomiast wydatki na zakup wyposażenia oraz opłat za przesyłki pocztowe.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 500 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 99 596 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki przeznaczone na wydatki bieżące, opłaty za zużytą energię elektryczną, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wydatki na zakupy inwestycyjne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na pozostałe podatki na rzecz JST.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 600 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i opłaty, zmniejszeniu natomiast wydatki na zakup usług pozostałych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 600 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wykonanie usług.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy i akcesoriów komputerowych, na pokrycie niezbędnych należności przysługujących funkcjonariuszom, na podróże służbowe oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone dla osób fizycznych, zakup materiałów i na wykonanie usług.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 600 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup materiałów i na wykonanie usług.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 64 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez powiat.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 78 035 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki za zużytą energię elektryczną oraz na opłaty telekomunikacyjne.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 156 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 9 378 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dla Niepublicznej Szkoły „Edukacja” o kwotę 1 167 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki Niepublicznej szkoły „Oświata” o kwotę 10 545 zł.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 324 405 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, wydatki za energie cieplną, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, dostępu do sieci Internet oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają zakupy materiałów, pomocy naukowych i książek oraz zakup usług remontowych, jak również zakupy na wykonanie opinii i ekspertyz.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 431 389 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 38 687 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, na zakup oleju opałowego, na wypłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia, na opłaty za dostęp do Internetu, na realizowane podróże służbowe oraz należny odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz usługi i odsetki.

W Zespole Szkól w Skępem zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 112 371 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup oleju opalowego.

W Zespole Szkól Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 280 331 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie przewozu młodzieży wraz z opiekunami w związku z wizytą międzynarodową partnerskiej szkoły.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 241 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 151 905 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki na przeprowadzenie kursów zawodowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie bieżących napraw, opłaty, zaliczki na podatek o towarów i usług oraz zakup papieru do sprzętu drukarskiego.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 19 123 zł

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń.

W Zespole Szkół w Skępem ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 422 774 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia, stypendia dla uczniów oraz pozostałe wydatki po uwzględnieniu analizy wykonania za okres 8 miesięcy roku budżetowego.

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z realizacją Programu „Uczenie się przez całe życie” i w związku z tym podpisana umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 223 326 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów sądowych wnoszonych za pracowników zlikwidowanego SP ZOZ w Lipnie oraz wydatki inwestycyjne.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo- wychowawcze

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 78 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe z uwagi na przekazanie dotacji celowych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem lipnowskim.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki na zakup oleju opałowego, podróże służbowe oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na płace i pochodne, zwiększenie dotyczy pokrycia regulowanych zobowiązań roku 2009. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę świadczeń społecznych, na bieżące remonty, wydatki na zakup leków, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 50 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup artykułów żywnościowych, prace remontowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki w paragrafach inwestycyjnych z przeznaczeniem na prace remontowe.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Zmiany w tym rozdziale wynikają z konieczności prawidłowego zaklasyfikowania wydatków budżetowych.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększeniu ulegają wydatki na szkolenia pracowników, zmniejszeniu ulegają wydatki na podróże służbowe krajowe.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 150 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych, zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, oraz zakup usług sieci telefonicznej.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Powyższa zmiana wynika z konieczności prawidłowego zaklasyfikowania wydatków budżetowych w/w rozdziale.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 72 657 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wy nagrodzeń, wypłatę wynagrodzeń za realizowane usługi na podstawie umowy zlecenia oraz podróże służbowe. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup dzienników logopedycznych, pomocy „Terapia Pedagogiczna” uzupełnienie – wrzesień 2010r. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 22 800 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększeniu ulegają wydatki przeznaczone na prace remontowe w szpitalu polegające na wymianie okien. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone uprzednio na wywóz i utylizację eternitu z gospodarstw domowych powiatu lipnowskiego w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na ten cel.


W zmianach dotyczących jednostek oświatowych zabezpieczono środki finansowe na wypłatę nagród Starosty wraz z pochodnymi.


III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W Zespole Szkół w Skępem dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i żywności oraz na wykonanie bieżących remontów. Zmniejsza się stan środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 1 500 zł.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększa się wydatki o kwotę 7 500 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu stołówki. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup usług pozostałych.IV. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Wprowadza się zmiany w zakresie wielkości dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010. Dochody i wydatki pozostają zrównoważone.


V. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup bieżących materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń za wykonanie usług realizowanych na podstawie umowy zlecenia oraz za wykonanie usług.


VI. ZADANIA INWESTYCJNE


Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Starostwo Powiatowe w Lipnie Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w związku z przeznaczeniem tych środków na prace remontowe.

VII. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Do załącznika WPI wprowadza się zadanie pn. „Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w ZST w Lipnie oraz pracowni językowych w Zespole Szkół w Lipnie w pomoce i zasoby dydaktyczne” w związku z podjęciem prac nad przygotowaniem i złożeniem wniosku do w./w projektu. Szacunkowa wartość projektu wynosi 300 000 zł brutto.Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.


Załącznik nr 1 (210kB) pdf

Załącznik nr 2 (210kB) pdf

Załącznik nr 3 (210kB) pdf

Załącznik nr 4 (210kB) pdf

Załącznik nr 5 (210kB) pdf

Załącznik nr 6 (210kB) pdf

Załącznik nr 7 (210kB) pdf

Załącznik nr 8 (210kB) pdf


metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (29 października 2010, 14:05:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1401