Uchwała nr XLIX/311/2010Rady Powiatu w Lipniez dnia 5 listopada 2010w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)

Uchwała nr XLIX/311/2010
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 listopada 2010


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)
uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXVII/247/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany3:

1 Zmienia się plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

Kwotę dochodów 74 990 677 zł zastępuje się kwotą  83 701 005 zł

 1. dochody bieżące w kwocie - 80 420 135 zł

 2. dochody majątkowe w kwocie - 3 280 870 zł

2/ Zmienia się plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

Kwotę wydatków 78 460 906 zł zastępuje się kwotą  92 341 046 zł

 1. wydatki bieżące w wysokości - 84 028 492 zł

 2. wydatki majątkowe w wysokości - 8 312 554 zł

3/ Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się plan wydatków gospodarstwa pomocniczego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


6/ Ulega zmianie załącznik nr 6 do niniejszej uchwały dotyczący prognozy kwoty długu i jego spłat w roku 2010 oraz latach następnych;

7/ Zmienia się plan wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8/ Kwotę deficytu 3 470 229 zł zastępuje się kwotą 8 640 041 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 105 540 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 8 534 501 zł.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLVIII/311/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 1. planu dochodów

 2. planu wydatków

 3. prognozy kwoty długu

 4. zadania inwestycyjne

 5. planu dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych

 6. planu wydatków gospodarstwa pomocniczego

 7. wieloletniego planu inwestycyjnego

 8. dochodów i wydatków na zdania z zakresu administracji rządowej

 1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 8 710 328 zł i zamkną się kwotą 83 701 005 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 12 539 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy na wypłatę ekwiwalentów leśnych.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 3 015 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu sprzedaży majątku powiatu oraz dochody uzyskiwane z realizacji zadań rządowych.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 2 000 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 października 2010 r.Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 18 800 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Zmniejszeniu ulegają wpływy dochodów różnych.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 20 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 29 120 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji uzyskiwanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 500 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z wpływem kwoty należnego wynagrodzenia szkole za czynności związane z ubezpieczeniem młodzieży.Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 8 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z wpływem kwoty należnego wynagrodzenia szkole za czynności związane z ubezpieczeniem młodzieży.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 10 053 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy w Zespole Szkół w Skępem z tytułu najmu pomieszczeń i lokali.

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 3 447 zł w związku z wpływem kwoty należnego wynagrodzenia szkole za czynności związane z ubezpieczeniem młodzieży.

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 3 200 zł w związku z wpływem kwoty należnego wynagrodzenia szkole za czynności związane z ubezpieczeniem młodzieży.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 32 700 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu usług i należnych odsetek.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 500 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Tłuchowo a Powiatem Lipnowskim z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego I miejscowego szpitala.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 11 149 590 zł

W związku z podpisanym w dniu 20 października 2010 r. aneksem do umowy z dnia 14 czerwca 2010 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Powiatem Lipnowskim na udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” ulega zwiększeniu wielkość dotacji z przeznaczeniem na wydatki bieżące polegające na regulowanie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 150 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 058zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji otrzymanej z gminy dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 580 080 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy dotacji celowych na realizację Projektu realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na zadanie polegające na.......


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez firmę BUNTE w Zespole Szkół w Skępem.


Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 50 000 zł

W związku z podjęciem uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Lipnowskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem” ulegają zwiększeniu dochody z tytułu dotacji celowej.II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 13 880 140 zł i zamkną się kwotą 92 341 046 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 12 539 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę ekwiwalentów leśnych dla ludności za zalesione nieużytki.Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 –nadzór nad gospodarką leśną

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 80 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu.Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3 667 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i wydatki inwestycyjne polegające na zakupie samochodu na potrzeby Zarządu Dróg. Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 2000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zadania bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7 007 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone uprzednio na wypłatę diet dla radnych. Zwiększeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 101 374 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki przeznaczone na wydatki bieżące, opłaty za zużytą energię elektryczną, na opłaty pocztowe, wywóz nieczystości oraz na wypłatę wynagrodzeń za wykonane umowy - zlecenia.Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 60 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy oraz remonty Posterunków Policji w Skępem i Dobrzyniu n. Wisłą.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z wyjazdami nauczycieli do dzieci podlegających indywidualnemu nauczaniu. Zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy.Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 8 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup wyposażenia w związku z wpływami należnego wynagrodzenia szkole za czynności związane z ubezpieczeniem młodzieży.Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 309 607 zł

W Zespole Szkól w Skępem zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 317 493 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, na wydatki inwestycyjne, zakup oleju opalowego opłaty za zużytą energię elektryczną oraz podróże służbowe. Ponadto w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów za czynności związane z ubezpieczeniem młodzieży ulegają zwiększeniu wydatki z przeznaczeniem na zakup sprzętu audiowizualnego. Zmniejszeniu ulegają wydatki należnego funduszu świadczeń socjalnych ora wydatki remontowe.

W Zespole Szkól Technicznych w Lipnie zmniejszeniu ulegają wydatki o kwotę 7 639 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 3 200 zł na zakup wyposażenia w związku z wpływami należnego wynagrodzenia szkole za czynności związane z ubezpieczeniem młodzieży.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 639 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 595 zł

W Zespole Szkół w Skępem ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Zwiększeniu ulega należny odpis na zakładowy fundusz socjalny.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 12 613 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki zakup usług oraz należny odpis na zakładowy fundusz socjalny Zespołu Szkół w Lipnie i Zespołu Szkół w Skępem. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu przekazywanych dotacji gminie na zadania własne.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 12 746 095 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie oraz wydatki przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego I miejscowego szpitala zgodnie z zawartym porozumieniem.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo- wychowawcze

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 78 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a przeznaczone na wypłatę świadczeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup wyposażenia dla młodzieży usamodzielnienie.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, wydatki na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników oraz niezbędne wydatki na wykonanie analiz w związku z planowana nadbudową pietra budynku. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę remonty oraz wypłate wynagrodzeń za zrealizowane umowy – zlecenia.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 146 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, na zakup artykułów żywnościowych i oleju opałowego oraz na opłacenie licencji za program antywirusowy.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 845 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników i opłatę licencji. Zmniejszeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup niezbędnych materiałów oraz wydatki za wykonane badania okresowe pracowników.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i opłacenie licencji. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup niezbędnych materiałów i opłaty za wykonane usługi sieci telefonicznej.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia, bieżące remonty, wydatki na opłacenie okresowych badań pracowników, podróże i opłaty oraz wielkość należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 550 960 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczane na szkolenia pracowników ramach realizowanego Programu. Ponadto dostosowuje się procentowy udział wydatków realizowanych z środków europejskich i wydatków realizowanych z własnych środków.

Zwiększeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne oraz wydatki bieżące i usługi związane z prawidłową realizacją Projektu a polegające na zakupie programów do obsługi zasobu geodezyjnego oraz wykonaniu archiwizacji dowodów zmian ewidencji gruntów, budynków oraz innych dokumentów geodezyjnych, przeprowadzeniu szkoleń i promocji Projektu.

Ponadto w tym rozdziale dokonano procentowych korekt wydatków pomiędzy środkami zagranicznymi a krajowymi zgodnie z zapisami porozumienia i tworzy się paragrafy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 9 536 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3 636 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 4 090 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki przeznaczone na fundusz świadczeń socjalnych.III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W Starostwie Powiatowym dokonuje się zwiększenia stanu środków finansowych na początek roku budżetowego.

W Powiatowe Komendzie Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 9 500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi ulegają zwiększeniu wpływ o kwotę 39 500 zł i wydatki o kwotę 59 503 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych i niezbędnych materiałów.


IV. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Wprowadza się zmiany w zakresie wielkości dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010.V. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty za zużytą energię elektryczną. Zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy.VI. ZADANIA INWESTYCJNEZmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie. Jednocześnie w związku z niższymi wydatkami związanymi z zakupem pojazdu niewykorzystane środki finansowe przeznacza się na zakup agregatu prądotwórczego.VII. DEFICYT BUDŻETOWY

Z uwagi na niewykonanie do końca III kwartału dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży majątku powiatu oraz innych dochodów wykonywanych przez jednostki organizacyjne powiatu zwiększeniu ulega wielkość deficytu budżetowego do kwoty 8 640 041 zł. Na wielkość deficytu ma również wpływ niższa wielkość dotacji na działalność Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz zwiększona liczba godzin lekcyjnych w Zespole Szkól w Skępem co wpłynęło na zwiększenie wielkości wydatków na wynagrodzenia.

Jednakże należy nadmienić, iż powiat ma ogłoszone cztery przetargi na sprzedaż majątku powiatu. Jeżeli dojdzie do pozytywnego rozstrzygnięcia przetargów wówczas wielkość wspomnianego powyżej deficytu ulegnie zmniejszeniu.VIII. FUNDUSZE CELOWE

W wydatkach Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zabezpiecza się środki stanowiące 25% uzupełnienie wydatków w związku z przystąpieniem do realizacji Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.Załącznik nr 1 (203kB) pdf

Załącznik nr 2 (204kB) pdf

Załącznik nr 3 (204kB) pdf

Załącznik nr 4 (203kB) pdf

Załącznik nr 5 (204kB) pdf

Załącznik nr 6 (202kB) pdf

Załącznik nr 7 (203kB) pdf

{8}

Załącznik nr 9 (203kB) pdf

Załącznik nr 10 (204kB) pdf

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (24 listopada 2010, 15:08:54)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (26 listopada 2010, 10:03:33)
Zmieniono: Dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1407