Uchwała nr XLVII/290/2010Rady Powiatu w Lipniez dnia 7 września 2010w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych. Na podstawie art.12 pkt 11 i art. 42 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 , z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 92, poz.753, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146; z 2010 r. Nr 106, poz. 675) oraz art.59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835),

Uchwała nr XLVII/290/2010
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 7 września 2010


w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art.12 pkt 11 i art. 42 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 , z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 92, poz.753, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146; z 2010 r. Nr 106, poz. 675) oraz art.59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835),


uchwala się, co następuje:

§1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”, a także organy do tego uprawnione.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)wierzytelności – należy przez to rozumieć należności pieniężne, o których mowa w § 1, przypadające od jednego dłużnika (należność główna) wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należność uboczna), wg stanu na dzień rozstrzygnięcia, a w przypadku gdy należność główna została zapłacona – sumę odsetek i kosztów ich dochodzenia;

2) uldze w spłacie – należy przez to rozumieć odraczanie lub rozłożenie na raty wierzytelności;

3) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Lipnie;

4) Radzie Powiatu- należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Lipnie;

5) powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Lipno

6) jednostce organizacyjnej powiatu – należy przez to rozumieć jednostki, o których mowa w  § 65 Statutu Powiatu Lipnowskiego,

7) Starostwie Powiatowym – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Lipnie.

§ 3.1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:

1) nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności byłyby wyższe od kwoty tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne;

3) egzekucja wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika lub jego rodziny;

4) dłużnik – osoba fizyczna- zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił

ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

5) dłużnik- osoba prawna – został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

6) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

7) w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego nie ściągnięto należności z powodu braku majątku i środków na zaspokojenie tych wierzytelności.

2. Umorzenie wierzytelności może nastąpić na uzasadniony wniosek dłużnika lub z urzędu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt 1, 2, 4 - 7, umorzenie wierzytelności może nastąpić także z urzędu

4. Umorzenie wierzytelności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wierzytelności wymienionych w ust. 1.

5. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

6. W przypadku umorzenia części wierzytelności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części wierzytelności. Niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części wierzytelności powoduje, iż wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami.

    § 4. 1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem dłużnika, na wniosek dłużnika, można odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości albo części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes powiatu lub jednostki organizacyjnej powiatu. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu zapłaty.

3. Jeżeli dłużnik nie zapłacił w terminie lub w pełnej wysokości odroczonej wierzytelności lub chociażby jednej raty, na jakie wierzytelność została rozłożona, pozostała do zapłaty wierzytelność lub odpowiednio raty wierzytelności stają się natychmiast wymagalne wraz z należnymi odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust.2.

4. Po wszczęciu egzekucji sądowej lub administracyjnej wniosek o udzielenie ulgi w spłacie nie podlega rozpatrzeniu.

    § 5. Umorzenie wierzytelności, odroczenie terminu jej spłaty lub rozłożenie na raty zostanie cofnięte, jeżeli okoliczności lub dowody, na podstawie których podjęto decyzję okazały się fałszywe, albo dłużnik wprowadził organ właściwy do umarzania wierzytelności w błąd, co do okoliczności stanowiących podstawę umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty wierzytelności. W takim przypadku stosuje się odpowiednio § 4 ust. 3. 

    § 6. Organami właściwymi do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie są:

1)kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu – w odniesieniu do wierzytelności przypadających tym jednostkom, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza jednorazowo:a) w przypadku umorzenia – 1.000 zł,

b) w przypadku udzielenia ulg w spłacie – 2.000 zł;

2) Zarząd Powiatu – w odniesieniu do wierzytelności, których wartość przekracza kwoty, o których mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) Zarząd Powiatu - po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, jeżeli kwota wierzytelności przekracza kwotę 5.000 zł.

    § 7. Organ właściwy do umarzania wierzytelności oraz udzielania ulg w spłacie jest również uprawniony do umarzania odsetek za zwłokę oraz innych należności ubocznych, w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.

    § 8. Umorzenie wierzytelności, o którym mowa w § 3, oraz udzielenie ulg w spłacie, o których mowa w § 4, następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 9. 1. Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty wraz odsetkami i innymi należnościami ubocznymi, wobec przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów art.4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) stanowi pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.).

2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o dzielenie pomocy dokumentów, o których mowa w art.37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. O postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn zm.).

§ 10.1. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu są zobowiązani przedkładać Zarządowi Powiatu, za pośrednictwem Skarbnika Powiatu, półroczne sprawozdania o zakresie umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w spłacie:

1) według stanu na dzień 30 czerwca – w terminie do dnia 15 lipca;

2) według stanu na dzień 31 grudnia- w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.2

2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust.1 należy dołączyć informację opisową.

    § 11. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedkładania Radzie Powiatu informacji o zakresie umorzonych należności oraz udzielonych innych ulgach w spłacie należności w półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu.

    § 12. Przepisy uchwały dotyczące jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników tych jednostek stosuje się odpowiednio do Starostwa Powiatowego i Starosty Lipnowskiego.

   § 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchyla się uchwałę nr XXXI/136/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa przypadających Powiatowi Lipnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

§15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

U Z A S A D N I E N I E

Do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLVII/290/2010 z dnia 7 września 2010 r.W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010r. art.59 nowej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz.1240 z późn. zm.) zachodzi konieczność uregulowania kwestii związanych z umarzaniem lub zastosowaniem innych ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny.

W uchwale zostały określone szczegółowe zasady i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, zostały też wskazane organy właściwe do udzielania ulg w spłacie wierzytelności. Wzór wniosku o umorzenie wierzytelności/udzielenie ulg w spłacie wierzytelności, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu zostali zobowiązani do składania półrocznych oraz rocznych sprawozdań z zakresu umorzonych wierzytelności lub udzielonych ulgach w spłacie wierzytelności – załącznik nr 2 do uchwały.

Również Zarząd Powiatu został zobowiązany do przedkładania Radzie Powiatu informacji o zakresie umorzonych należności oraz udzielonych innych ulgach w spłacie należności w  półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu.

Samo podjecie uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu powiatu.


Załącznik nr 1 (31kB) pdf

Załącznik nr 2 (30kB) pdf


metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (16 grudnia 2010, 13:05:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1745