Uchwała nr I/3//2010Rady Powiatu w Lipniez dnia 2 grudnia 2010w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Lipnie Józefa PredenkiewiczaNa podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2b) i ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190) oraz art. 21 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 214 poz. 1806, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 106 poz. 675)

Uchwała nr I/3//2010
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 2 grudnia 2010


w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Lipnie Józefa Predenkiewicza

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2b) i ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190) oraz art. 21 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 214 poz. 1806, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 106 poz. 675)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Józefa Predenkiewicza z listy nr 2, oznaczonej nazwą Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, w okręgu wyborczym nr 5 obejmującym 3 mandaty, wskutek wyboru na Wójta Gminy Kikół.


§2. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku oraz radnemu Józefowi Predenkiewiczowi.


§3. O wygaśnięciu mandatu radnego powiadamia się wyborców okręgu wyborczego nr 5 w sposób zwyczajowo przyjęty.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Rady Powiatu w Lipnie


Dariusz Kłobukowski

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (16 grudnia 2010, 13:39:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2829