Uchwała nr III/20/2010Rady Powiatu w Lipniez dnia 20 grudnia 2010w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty LipnowskiegoNa podstawie art. 12 pkt. 2 z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz.753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 9 ust. 1 oraz art. 36 ust. 3 i art. 38 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008, Nr 223, poz. 1458), § 3 pkt 3 , § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398, Nr 220, poz. 1721/

Uchwała nr III/20/2010
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 20 grudnia 2010


w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 2 z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz.753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 9 ust. 1 oraz art. 36 ust. 3 i art. 38 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008, Nr 223, poz. 1458), § 3 pkt 3 , § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398, Nr 220, poz. 1721/


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje:


§1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Starosty Lipnowskiego w łącznej kwocie 12.540,00 zł, na które składają się:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6.000,00 zł,

  2. dodatek funkcyjny w kwocie 2.100,00 zł,

  3. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.200,00 zł,

  4. dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 3.240,00 zł


§2. Wynagrodzenie określone w § 1 obowiązuje od dnia 10 grudnia 2010 roku.


§3. Staroście Lipnowskiemu przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej i dodatkowego        wynagrodzenia rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§4. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/225/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.


§5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.


§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaUzasadnienie


W związku z Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr II/12/2010 z dnia 10 grudnia w sprawie wyboru Starosty Lipnowskiego wystąpiła konieczność ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego, która wynika z art. 12 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, którego dyspozycja wprost zastrzega wyłączną kompetencję do ustalania wynagrodzenia przewodniczącego zarządu. Wysokość wynagrodzenia będzie zgodna z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398, Nr 220, poz. 1721).

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (27 grudnia 2010, 10:14:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2424