Uchwała nr XI/62/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 4 lipca 2011w sprawie: pozbawienia drogi publicznej na terenie Powiatu Lipnowskiego kategorii drogi powiatowejNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 214, poz. 1806, z 2007r.  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r., Nr 223, poz. 1458, Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675/ oraz art. 6a ust. 2 oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115,  Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 101 poz. 100, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323, z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466, z 2011 r. Nr 5 poz.13/ po zasięgnięciu opinii wójtów gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów

Uchwała nr XI/62/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 4 lipca 2011


w sprawie: pozbawienia drogi publicznej na terenie Powiatu Lipnowskiego kategorii drogi powiatowej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 214, poz. 1806, z 2007r.  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r., Nr 223, poz. 1458, Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675/ oraz art. 6a ust. 2 oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115,  Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 101 poz. 100, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323, z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466, z 2011 r. Nr 5 poz.13/ po zasięgnięciu opinii wójtów gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatówRada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

 

§1. Pozbawia się drogę publiczną nr 2720C Suszewo- Czarne- Orłowo- Jasień- Kamień Kmiecy na odcinku od km 3+586 (w miejscowości Czarne) do km 11+287 (granica gminy Wielgie) kategorii drogi powiatowej.

§2. Położenie i przebieg drogi, o której mowa w §1 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Pozbawienie drogi, o której mowa w §1, kategorii drogi powiatowej, następuje z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku, pod warunkiem zaliczenia tej drogi do kategorii dróg gminnych.

§4. Przekazanie drogi nastąpi protokołem zdawczo- odbiorczym.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Uzasadnienie

 

            Wójt Gminy Wielgie pismem z dnia 11 maja 2011 roku zwrócił się o przekazanie odcinka drogi powiatowej nr 2720C Suszewo- Czarne- Orłowo -Jasień- Kamień Kmiecy na odcinku od km 3+586 (miejscowość Czarne) do km 11+287 (granica Gminy Wielgie) o łącznej długości 7,701 km.  Wymieniony odcinek drogi na długości 5, 013 km posiada nawierzchnię utwardzoną asfaltową, a na pozostałym odcinku tj. 2,688 km nawierzchnię gruntową. Przedmiotowa droga posiada znaczenie lokalne, stanowi uzupełnienie sieci dróg służącej miejscowym potrzebom. Spełnia zatem wymagania dla drogi gminnej określone w art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.                

            Zgodnie z art. 6 a ust. 2 ustawy o drogach publicznych zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast. Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się również w trybie tegoż przepisu. Wobec tego Dyrektor Zarzadu Dróg Powiatowych w Lipnie z upoważnienia Zarządu Powiatu w Lipnie zwrócił się w tej sprawie o opinie do Wójta Gminy Wielgie, Wójta Gminy Tłuchowo, Zarządu Powiatu w Płocku, Zarządu Powiatu w Sierpcu, Zarządu Powiatu Toruńskiego, Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego, Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim, Zarządu Powiatu w Rypinie, Zarządu Powiatu we Włocławku. Wszystkie opinie z wyjątkiem opinii Wójta Gminy Tłuchowo były pozytywne.

            Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu w Lipnie

 

Wiesław Białucha


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (27 lipca 2011, 12:40:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2281