Uchwała nr XI/65/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 4 lipca 2011w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości przeznaczonych pod garaże ich dotychczasowym dzierżawcomNa podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz.651, zm : Nr 106 poz.675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, Dz. U. z 2011 r. Nr 64 poz. 341) oraz  art.  12 pkt.  8 lit. a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o  samorządzie  powiatowym ( jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1592 , zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 200  poz. 1688 , Nr 214  poz. 1806 , Dz. U. z 2003 r. Nr 162  poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U.  z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753,  Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230,  Nr 106 poz. 675 ).

Uchwała nr XI/65/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 4 lipca 2011


w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości przeznaczonych pod garaże ich dotychczasowym dzierżawcom

Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz.651, zm : Nr 106 poz.675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, Dz. U. z 2011 r. Nr 64 poz. 341) oraz  art.  12 pkt.  8 lit. a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o  samorządzie  powiatowym ( jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1592 , zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 200  poz. 1688 , Nr 214  poz. 1806 , Dz. U. z 2003 r. Nr 162  poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U.  z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753,  Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230,  Nr 106 poz. 675 ).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§1. Przyznaje się pierwszeństwo aktualnym dzierżawcom w nabyciu własności działek nr nr 380/41, 380/42, 380/43, 380/44, 380/45, 380/46, 380/47, 380/48, 380/49, 380/50, 380/51 oraz współwłasności ułamkowej działek nr nr 442/33, 442/34, 442/35, 442/32, nieruchomości zajętych pod lokale użytkowe - garaże, położonych w Lipnie obręb nr 11 przy ulicy Sierakowskiego, o łącznej powierzchni 0,1265 ha, dla których to nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest Księga Wieczysta KW  25817.

§2. Prawo pierwszeństwa nabycia w/w nieruchomości przysługuje dzierżawcom określonym w §1, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) nie są dłużnikami Powiatu Lipnowskiego z tytułu dzierżawy nabywanych gruntów,

2) złożą wniosek o nabycie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę w wysokości wartości nieruchomości i udziałów we współwłasności, określonych przez rzeczoznawcę majątkowego oraz na poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji i sporządzenia aktu notarialnego, płatne jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Przejmując mienie zlikwidowanego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie, Powiat Lipnowski stał się właścicielem nieruchomości stanowiących działki o numerach ewidencyjnych  380/41, 380/42, 380/43, 380/44, 380/45, 380/46, 380/47, 380/48, 380/49, 380/50, 380/51, 442/33, 442/34, 442/35, 442/32  o łącznej powierzchni  0,1265 ha, położonych  w Lipnie obręb nr 11 przy ul. Sierakowskiego, dla których w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest Księga Wieczysta  KW 25 817. Przedmiotowe nieruchomości zostały zajęte pod garaże.

Przyznanie pierwszeństwa w nabywaniu tych nieruchomości na rzecz ich dotychczasowych dzierżawców  wynika z tego, że aktualni dzierżawcy posiadali ze zlikwidowanym SPZOZ w Lipnie umowy dzierżawy tych gruntów zawarte przez wiele lat a likwidacja SPZOZ nastąpiła  31.08.2009 r. Umowy dzierżawy z Powiatem Lipnowskim, jako przejemcą majątku po zlikwidowanym SPZOZ, zawarte na czas określony, trwają do dnia dzisiejszego.

Cena nabycia własności nieruchomości oraz udziałów we współwłasności odpowiadać będzie ich wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

W tym stanie rzeczy, należy uznać, że przyznanie pierwszeństwa dotychczasowym dzierżawcom posiadającym aktualnie umowy dzierżawy zawarte na czas określony, jest celowe i uzasadnione.

 


Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu w Lipnie

 

Wiesław Białuchametryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (27 lipca 2011, 12:52:47)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wołowski (6 września 2011, 09:22:11)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1745