Uchwała nr XI/66/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 4 lipca 2011w sprawie: utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Na podstawie art. 65 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 214, poz. 1806, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r., Nr 223, poz. 1458, Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675)

Uchwała nr XI/66/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 4 lipca 2011


w sprawie: utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 65 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 214, poz. 1806, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r., Nr 223, poz. 1458, Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Postanawia o utworzeniu przez Powiat Lipnowski z innymi powiatami województwa kujawsko-pomorskiego Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Celem Związku jest:

1)tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków i lokali,

2)przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej,

3)założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia  terenu (GESUT),

4)informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienie ich poprzez portal internetowy uprawnionym podmiotom§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 UZASADNIENIE

Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze utworzenia związku. Formuła związku powiatów daje większe możliwości w zakresie realizacji zadań oraz pozyskiwania środków Unii Europejskiej na ich realizację.

Zgodnie z art. 65 ustawy o samorządzie powiatowym  utworzenie przez powiaty Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych wymaga podjęcia stosownych uchwał Rad tychże powiatów.

Prawa i obowiązki powiatów tworzących Związek Powiatów, związane z wykonywaniem zadań przekazanych Związkowi, przechodzą na Związek z dniem ogłoszenia statutu Związku. Po zarejestrowaniu w rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz z dniem ogłoszenia statutu, Związek będzie posiadał osobowość prawną i wykonywał zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zasady funkcjonowania Związku Powiatów określone zostaną w Statucie Związku, który musi zostać przyjęty przez Rady zainteresowanych powiatów, przed rejestracją Związku.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu w Lipnie

 

Wiesław Białuch

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (27 lipca 2011, 12:56:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1952