Uchwała nr XII/71/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 30 sierpnia 2011w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-PomorskiegoNa podstawie art. 67 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , z 2007r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753 , Nr 157, poz. 1241 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011r. Nr 21, poz. 113)

Uchwała nr XII/71/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 30 sierpnia 2011


w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , z 2007r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753 , Nr 157, poz. 1241 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011r. Nr 21, poz. 113)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Przyjmuje się Statut Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


UZASADNIENIE


Dla utworzenia i rejestracji Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego niezbędne jest przyjęcie jego Statutu przez Rady zainteresowanych powiatów.

Statut musi zostać przyjęty w identycznej wersji przez wszystkie rady powiatów, aby można było wystąpić za pośrednictwem Wojewody o rejestrację związku do organu prowadzącego rejestr. O rejestracji związku organ prowadzący rejestr (minister właściwy ds. administracji publicznej) zawiadamia na piśmie rady powiatów uczestniczące w związku, Wojewodę oraz RIO.

Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. z 2001r. Nr 131, poz. 1472), zarządza ogłoszenie statutu związku w dzienniku urzędowym województwa.

Załącznik do uchwały (78kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (13 września 2011, 09:19:55)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wołowski (13 września 2011, 10:34:38)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1636