Uchwała nr XII/75/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 30 sierpnia 2011w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościNa podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1592 , zm, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688 , Nr 214 poz. 1806 , Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113 ).

Uchwała nr XII/75/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 30 sierpnia 2011


w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1592 , zm, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688 , Nr 214 poz. 1806 , Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113 ).


                                       Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Lipnowski własności nieruchomości położonej w Lipnie obręb nr 11 przy ul. Sierakowskiego 10 A oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 388/7, 388/5 o łącznej powierzchni 0,1376 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym ”Ruch” Spółka Akcyjna, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/0006617/6.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działki nr nr 388/7 oraz 388/5 położona w Lipnie obręb nr 11 przy ulicy Sierakowskiego 10 A dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczysta WL1L/0006617/6 stanowi własność Skarbu Państwa, znajduje się w użytkowaniu wieczystym Spółki Akcyjnej ” RUCH ’’. Według ewidencji gruntów i budynków przedmiotowe działki stanowią tereny zabudowane inne.

Dla terenu na którym położone są działki nr nr 388/7 i 388/5 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lipna działka wchodzi w skład strefy oznaczonej symbolem „B 2” - strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej o średniej i niskiej intensywności zabudowy.

Na działkach nr nr 388/5, 388/7 znajduje się parking oraz budynek do którego planuje się przeniesienie archiwum oraz niektórych wydziałów Starostwa Powiatowego w Lipnie, co usprawni funkcjonowanie tutejszego urzędu.

W tym stanie rzeczy nabycie przedmiotowych nieruchomości jest celowe i uzasadnione.metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (13 września 2011, 10:13:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1694