Uchwała nr XII/77/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 30 sierpnia 2011w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych Suszewo- Czarne oraz Rumunki Jasieńskie- Jasień- Kamień KmiecyNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 214, poz. 1806, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r., Nr 223, poz. 1458, Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Nr 21 poz. 113/ oraz art. 6 a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych /Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.: Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 101 poz. 100, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323, z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466, z 2011 r. Nr 5 poz.13, z 2010 r./ po zasięgnięciu opinii wójtów gmin, na obszarze których przebiega droga

Uchwała nr XII/77/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 30 sierpnia 2011


w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych Suszewo- Czarne oraz Rumunki Jasieńskie- Jasień- Kamień Kmiecy

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 214, poz. 1806, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r., Nr 223, poz. 1458, Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Nr 21 poz. 113/ oraz art. 6 a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych /Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.: Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 101 poz. 100, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323, z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466, z 2011 r. Nr 5 poz.13, z 2010 r./ po zasięgnięciu opinii wójtów gmin, na obszarze których przebiega droga


                                         Rada Powiatu w Lipnie

                                        uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z przekazaniem Gminie Wielgie drogi nr 2720C Suszewo- Czarne- Orłowo- Jasień-Kamień Kmiecy na odcinku od km 3+586 (w miejscowości Czarne) do km 11+ 287 (granica gminy Wielgie) ustala się przebieg drogi powiatowej Suszewo- Czarne od km 0 + 000 do km 3 + 586 oraz drogi powiatowej Rumunki Jasieńskie- Jasień- Kamień Kmiecy od km 0 + 000 do km 5 + 140 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

Rada Powiatu w Lipnie Uchwałą Nr XI/62/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku przekazała Gminie Wielgie odcinek drogi powiatowej nr 2720 C Suszewo- Czarne- Jasień- Kamień Kmiecy. W związku z tym nastąpiła konieczność ustalenia przebiegu pozostałych odcinków tej drogi pozostających w kategorii dróg powiatowych. Zgodnie z art. 6 a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ustalenie przebiegu dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów gmin, na obszarze których przebiega droga. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały (263kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (13 września 2011, 10:29:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1797