Uchwała nr XIII/82/2011Rady Powiatu w Lipniez dnia 26 września 2011w sprawie: zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Tłuchowo dotyczącej udzielenia Gminie Tłuchowo pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury drogowej w gminie TłuchowoNa podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)

Uchwała nr XIII/82/2011
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 26 września 2011


w sprawie: zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Tłuchowo dotyczącej udzielenia Gminie Tłuchowo pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury drogowej w gminie Tłuchowo

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)


   Rada Powiatu w Lipnie

     uchwala się co następuje:


§ 1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu roku 2012 Gminie Tłuchowo z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Tłuchowo w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój”.

§2 . Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 2012 roku w wysokości nie przekraczającej 10 000 zł.

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie pomiędzy powiatem Lipnowskim a Gminą Tłuchowo.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Zarząd Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E
Z propozycją przebudowy dróg wystąpił samorząd Gminy Tłuchowo. Wójt Gminy zamierza złożyć wniosek na dofinansowanie projektu w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój”. Projekt obejmuje m.in. przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową. Wyrażenie zgody przez Radę Powiatu w Lipnie na udzielenie zgody na dofinansowanie zadania zwiększy szanse Gminy Tłuchowo na otrzymanie dofinansowania w ramach Programu.


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (3 października 2011, 12:32:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2826