Uchwała nr XIII/80/2011Rady Powiatu w Lipniez dnia 26 września 2011w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011–2025Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Uchwała nr XIII/80/2011
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 26 września 2011


w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)


Rada Powiatu postanawia:

§ 1

Zmienia się załącznik Nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się załącznik Nr 2 stanowiący wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lipnowski w latach 2011-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I EW związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i wydatków w załączniku ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2011. W załączniku przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2016 wprowadzono nowy Projekt pn. „Powiat Lipnowski – PL – zdobyć więcej” przewidywanego do realizacji w latach 2012 – 2013.


Załącznik do Uchwały (138kB) excel


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (3 października 2011, 13:20:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1629