Uchwała nr XIII/83/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 26 września 2011w sprawie: przyjęcia i realizacji Programów pn. “Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem” oraz “Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem dla osób do 30 roku życia”Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. nr 92 poz. 753, nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230; Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113 )

Uchwała nr XIII/83/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 26 września 2011


w sprawie: przyjęcia i realizacji Programów pn. “Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem” oraz “Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem dla osób do 30 roku życia”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. nr 92 poz. 753, nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230; Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113 )


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Przyjmuje się oraz przekazuje do realizacji Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lipnie w okresie od 26 września 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Program pn. “Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§2. Przyjmuje się oraz przekazuje do realizacji Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lipnie w okresie od 1 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Program pn. “Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem dla osób do 30 roku życia”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§3. Zabezpiecza się w budżecie Powiatu środki finansowe w wysokości 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych) na realizację Programu, o którym mowa w §1 oraz środki finansowe w wysokości 112 000 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych) na realizację Programu, o którym mowa w §2.


§4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Celem Programu pn. “Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem” jest objęcie pomocą osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Lipnie jako bezrobotne, przede wszystkim spełniających warunki art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W ramach Programu zostaną udzielone 2 osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

Celem Programu pn. “Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem dla osób do 30 roku życia” jest aktywizacja zawodowa osób do 30 roku życia oraz ich wspieranie skutecznego wejścia na rynek pracy. W ramach Programu 48 osób do 30 roku życia zostanie skierowanych do odbycia stażu na 3 miesiące.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.Załącznik nr 1 (99kB) pdf

Załącznik nr 2 (102kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (13 października 2011, 07:46:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2195