Uchwała nr XV/93/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 18 listopada 2011w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Na podstawie art. 85 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 214, poz. 1806, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r., Nr 223, poz. 1458, Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675)

Uchwała nr XV/93/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 18 listopada 2011


w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

Na podstawie art. 85 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 214, poz. 1806, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r., Nr 223, poz. 1458, Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr 17/11 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 4 listopada 2011 roku (znak: WNK.DW.IV.4131.11.2011) stwierdzające nieważność Uchwały Nr XIII/78/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 września 2011 roku w sprawie darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego na cele publiczne.


§2. 1. Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia się Starostę Lipnowskiego.

2. Starosta Lipnowski może ustanawiać pełnomocników procesowych.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


W ramach rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewoda Kujawsko-Pomorski stwierdził nieważność Uchwały Nr XIII/78/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 września 2011 roku, zarzucając jej niezgodność z art. 6 pkt 7 w zw. z art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), stanowiącymi, że darozwizna może być dokonana przez samorząd wyłącznie na cele o charakterze publicznym, służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. Podejmując przedmiotową uchwałę Rada Powiatu w Lipnie w jej uzasadnieniu wskazała na to, że ochotnicza straż pożarna realizuje zadania z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.

Wobec istniejących nadal, po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody, wątpliwości o charakterze prawnym, złożenie skargi na to rozstrzygnięcie jednoznacznie winno rozstrzygnąć kwestię jego legalności.


Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu w Lipnie


Wiesław Białucha

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (9 stycznia 2012, 10:35:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3109