Uchwała nr XV/92/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 18 listopada 2011w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze zamianyNa podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz.651, zm : Nr 106 poz.675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, Dz. U. z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 187 poz. 1110) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1592 , zm, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688 , Nr 214 poz. 1806 , Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113 ).

Uchwała nr XV/92/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 18 listopada 2011


w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze zamiany

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz.651, zm : Nr 106 poz.675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, Dz. U. z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 187 poz. 1110) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1592 , zm, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688 , Nr 214 poz. 1806 , Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113 ).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze zamiany za dopłatą nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego położonej w Lipnie obręb nr 9 przy ulicy Żeromskiego oznaczonej jako działka nr 2238/18 o powierzchni 0, 0274 ha, w zamian za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Lipno położoną w Lipnie obręb nr 8 przy ulicy Stefana Okrzei, oznaczoną jako działka nr 1809/1 o powierzchni 0,0151 ha ( KW nr WL1L/00029955/4).

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Przejmując mienie zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie, Powiat Lipnowski stał się właścicielem nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 2238/18 o powierzchni 0,0274 ha, położonej w Lipnie obręb nr 9 przy ul. Żeromskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest księga wieczysta WL1L/00026213/0. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w sąsiedztwie basenów MOSiR w Lipnie posadowionych na sąsiedniej nieruchomości. Nieruchomość zamieniana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 1809/1, położona w Lipnie obręb nr 8 przy ulicy Stefana Okrzei jest własnością Gminy Miasta Lipna. Na działce tej znajdują się budynki Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej oraz Zespołu Szkół Specjalnych będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Lipnowskiego. Wartości zamienianych nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr nr 2238/18 i 1809/1, zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 16.09.2011r. i 04 10.2011 roku sporządzonymi przez rzeczoznawców majątkowych Romana Lewandowskiego oraz Bogumiła Czyżaka wynoszą odpowiednio 14 215 zł i 13 500 zł. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, w przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.


Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu w Lipnie


Wiesław Białucha

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (9 stycznia 2012, 10:38:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2294