Uchwała nr XV/91/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 18 listopada 2011w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015Na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055. Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz.668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398, Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, Nr 121, poz. 831, z 2008 r. Nr 180, poz. 1108, z 2009 r. Nr 76 poz. 641, Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 6, poz. 19, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696) oraz § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. 2011r. Nr 24,poz. 128) w związku z załącznikiem Nr 1 (część II dotycząca samorządów powiatów i gmin, zadanie 2.4.1.).

Uchwała nr XV/91/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 18 listopada 2011


w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055. Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz.668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398, Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, Nr 121, poz. 831, z 2008 r. Nr 180, poz. 1108, z 2009 r. Nr 76 poz. 641, Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 6, poz. 19, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696) oraz § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. 2011r. Nr 24,poz. 128) w związku z załącznikiem Nr 1 (część II dotycząca samorządów powiatów i gmin, zadanie 2.4.1.).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:§1. Przyjmuje się Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej „Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015”.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE


Zdrowie psychiczne jest istotnym elementem zainteresowań zdrowia publicznego. Z uwagi na uwarunkowania epidemiologiczne, poziom rozwoju zasobów opieki psychiatrycznej i pomocy społecznej oraz integralności problemów zdrowotnych i społecznych istnieje potrzeba wypracowania programu lokalnego ochrony zdrowia psychicznego.

Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego stanowi, że ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej
i samorz
ądowej oraz instytucje do tego powołane.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wyznacza działania określające w szczególności diagnozę sytuacji i zagrożeń dla zdrowia psychicznego.

w tym zróżnicowań regionalnych oraz niezbędne działania legislacyjne, które mają na celu zapewnienie przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzenie działań określonych w Narodowym Programie należy do: zadań własnych samorządów województw, powiatów i gmin, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ministrów właściwych ze względu na charakter działań określonych w tym Programie.

Mając powyższe na uwadze przedkłada się projekt uchwały dotyczący Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, który określa najbardziej istotne elementy polityki zdrowotnej Powiatu Lipnowskiego i wyznacza kierunki działania w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców, zaspokojenia ich potrzeb zdrowotnych oraz organizacji opieki zdrowotnej.
Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu w Lipnie


Wiesław BiałuchaZałącznik do uchwały (113kB) pdf


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (9 stycznia 2012, 10:44:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2415