Uchwała nr XIV/86/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 2 listopada 2011w sprawie: realizacji przez Powiat Lipnowski inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół – Makówiec na odcinku Kikół - Grodzeń"Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146; Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113)

Uchwała nr XIV/86/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 2 listopada 2011


w sprawie: realizacji przez Powiat Lipnowski inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół – Makówiec na odcinku Kikół - Grodzeń"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146; Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na realizację inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół – Makówiec na odcinku Kikół - Grodzeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Działanie 1.1.


§2. Wyraża się zgodę na wniesienie w ramach inwestycji, o której mowa w §1, wymaganego udziału finansowego własnego w kwocie: 1 636 589,96zł w 2012r., co stanowi 76,86% wartości zadania tj. 2 129 269,86zł.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie


W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego Oś Priorytetowa 1.Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Powiat Lipnowski złożył wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami w celu uzyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonej oceny przedmiotowego wniosku projekt uzyskał pozytywną decyzję Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie dofinansowania.

Środki na realizację przedmiotowego projektu będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych beneficjenta.

Z uwagi na zły stan dróg należy wykorzystać każde dostępne źródło dodatkowych środków finansowych celem poprawy infrastruktury drogowej w Powiecie Lipnowskim.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (9 stycznia 2012, 10:52:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2108