Uchwała nr XVI/99/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 grudnia 2011w sprawie: uchwalenia na 2012 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu LipnowskiegoNa podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 oraz Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857, Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281)

Uchwała nr XVI/99/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 grudnia 2011


w sprawie: uchwalenia na 2012 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 oraz Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857, Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281)Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Uchwala się program współpracy Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§2. Na realizację „ Programu współpracy na 2012 rok” środki finansowe zabezpieczone będą w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy na 2012 rok” w zakresie rzeczowym i finansowym Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu nie później niż do 30 kwietnia 2013 roku.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik do uchwały (124kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (9 stycznia 2012, 10:57:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2898