Uchwała nr XVI/98/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 grudnia 2011w sprawie: zmiany w „Programie Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie Lipnowskim na lata 2011-2012” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/73/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku.Na podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055. Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 8 pkt 1 i art. 48 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ((Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486,  Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz. 1654, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, Dz. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228 , Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 257 poz. 1725, Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696).

Uchwała nr XVI/98/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 grudnia 2011


w sprawie: zmiany w „Programie Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie Lipnowskim na lata 2011-2012” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/73/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku.

Na podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055. Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 8 pkt 1 i art. 48 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ((Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486,  Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz. 1654, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, Dz. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228 , Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 257 poz. 1725, Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Zmienić „Program Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie Lipnowskim na lata 2011-2012” stanowiący załącznik do uchwały Nr XII/73/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku w ten sposób, że:

Punkt 9 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) NZOZ Lekarze Rodzinni Tokarczyk i Wspólnicy- spółka jawna”.

§2. Pozostałe postanowienia zawarte w załączniku do Uchwały Nr XII /73/2011 Rady Powiatu w Lipnie nie ulegają zmianie.

§3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Zmiana Uchwały Nr XII /73/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku w §1 jest konieczna w związku z zaistniałą sytuacją, iż NZOZ Szpital Lipno spółka z o. o. musiał odstąpić od współudziału w realizacji „Programu Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie Lipnowskim na lata 2011-2012”ze względu na brak posiadania gabinetu szczepień, który jest wymagany w celu zaszczepienia 24 dziewcząt z placówek oświatowych Powiatu Lipnowskiego. W tym celu wystąpiono z propozycją wykonania szczepień do NZOZ „Lekarze Rodzinni Tokarczyk i Wspólnicy- spółka jawna”, która wyraziła zgodę na współpracę i nieodpłatne zaszczepienie dziewcząt.


Wobec powyższego podjecie niniejszej uchwały jest zasadne.


Załącznik do uchwały (87kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (9 stycznia 2012, 11:12:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2617