Uchwała nr XVI/97/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 grudnia 2011w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w LipnieNa podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 214, poz. 1806, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r., Nr 223, poz. 1458, Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675/ oraz §10 pkt 17 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2002r. Nr 43, poz. 811 zm. Nr 124, poz. 2496, z 2003r. Nr 103, poz. 1486/

Uchwała nr XVI/97/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 grudnia 2011


w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 214, poz. 1806, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r., Nr 223, poz. 1458, Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675/ oraz §10 pkt 17 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2002r. Nr 43, poz. 811 zm. Nr 124, poz. 2496, z 2003r. Nr 103, poz. 1486/


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lipnie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§2. Uchyla się Uchwałę Nr X/56/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym regulamin organizacyjny, który określa zasady i organizację funkcjonowania starostwa powiatowego, uchwala rada powiatu na wniosek zarządu powiatu.

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lipnie w strukturze organizacyjnej Starostwa wyodrębniono stanowiska asystenta/doradcy Starosty i Wicestarosty, ustalono ich zakres zadań oraz zasady podległości służbowej.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.Załącznik do uchwały (232kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (9 stycznia 2012, 11:15:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3049