Uchwała nr XVI/96/201RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 grudnia 2011w sprawie: Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie lipnowskim na lata 2012 – 2017Na podstawie art. 6 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842), oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

Uchwała nr XVI/96/201
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 grudnia 2011


w sprawie: Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie lipnowskim na lata 2012 – 2017

Na podstawie art. 6 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842), oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Uchwala się Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie lipnowskim na lata 2012 – 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§2. Wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie opracowało Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie lipnowskim na lata 2012 – 2017. Celem Programu jest obniżenie częstotliwości występowania zjawiska przemocy domowej w powiecie lipnowskim, który można będzie wdrażać dzięki środkom własnym oraz pozyskanym źródłom finansowania, w skład których wejdą środki krajowe oraz unijne.Załącznik do uchwały (93kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (9 stycznia 2012, 11:23:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2282