Uchwała nr XIV/84/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 2 listopada 2011w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)

Uchwała nr XIV/84/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 2 listopada 2011


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr V/29/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1 § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 60 622 448 zł, z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie - 58 813 867 zł

  2. dochody majątkowe w kwocie - 1 808 581 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w wysokości 64 622 448 zł

  1. wydatki bieżące w wysokości - 58 383 179

  2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 239 269 zł

3/Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 4 000 000 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się kredyt długoterminowy.

4/ § 3 otrzymuje brzmienie:

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 408 360 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 408 360 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4”.

5/ § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4 000 000 zł”6/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem 3;

6/Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 4;

7/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/84/2011 z dnia 2 listopada2011 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. przychody i rozchody budżetu

  4. dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

  5. planu wydatków na zadania inwestycyjne

  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 847 642 zł i zamkną się kwotą 60 622 448 .

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005– prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 159 zł

Zwiększeniu ulega wielkość dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2011 r.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 4 000 000 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości z uwagi na brak zainteresowania proponowanymi przez powiat nieruchomościami.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 500 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu darowizn.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z dochodów własnych z tytułu najmu pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia szkolenia.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495– pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

W związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Miastem i Gminą Skępe ulegają zwiększeniu dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w celu utrzymania sprawności sprzętu i gotowości bojowej jednostki.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 18 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół w Skępem z tytułu wpływy z najmu pomieszczeń.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy zaległych składek na ubezpieczenia społeczne od byłych pracowników SP ZOZ w Lipnie .


Dział 852 – opieka społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 50 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odpłatności od mieszkańców.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 27 699 zł

Zwiększeniu ulega wielkość dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2011 r.


Dział 854– edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 35 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół w Skępem z tytułu sprzedaży posiłków.


II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 152 358 zł i zamkną się kwotą 64 622 448 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005– prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 159 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie prac związanych z aktualizacją i odnowieniem map glebowo – rolniczych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 984 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na uregulowanie płatności za wykonanie prac klasyfikacyjnych.


Dział 600 – administracja publiczna

Rozdział 60014 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup niezbędnych materiałów uszarstniających do zimowego utrzymania dróg oraz na wykonanie obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 21 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatu

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i opłaty za usługi telekomunikacyjne.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 27 484

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, wydatki na zakup usług z przeznaczeniem na potrzeby jednostek oświatowych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocje jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup artykułów promocyjnych.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup oleju napędowego zgodnie z wolą Miasta i Gminy Skępe.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 80 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz zakup usług i podróży służbowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup energii, opłaty telekomunikacyjne oraz badania okresowe pracowników.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 100 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 380 385 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół w Skępem o kwotę 218 286 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup oleju opałowego, opłaty za zużytą energię elektryczną. Zmniejszeniu ulegają wydatki na z tytułu opłat telekomunikacyjnych, podróży służbowych oraz z tytułu korzystania z sieci Internet.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 160 000 zł, w tym zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i oraz na zakup usług telekomunikacyjnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy, zakup pomocy dydaktycznych.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 2 096 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłaty składek z tytułu należnego Funduszu Pracy.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 50 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz na zakup materiałów celem prowadzenia nauki zawodu. Zmniejszeniu ulegają wypłaty na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe oraz opłaty z tytułu składek i podatku VAT.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołów szkolne

Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 4 667 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 2 096 zł, w tym zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zmniejsza się wydatki na regulowanie pochodnych od wynagrodzeń, podróży służbowych oraz zakup materiałów i usług.

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 571 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 550 384 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki z przeznaczeniem na zgłaszane potrzeby szkół Powiatu Lipnowskiego..


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie kosztów postępowania sądowego w sprawach o zaległe składki na ubezpieczenia społeczna z pracownikami po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 116 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz na wykonanie modernizacji układu centralnego ogrzewania i ciepłej wody celem obniżenia kosztów eksploatacji kotłowni olejowej.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 27 699 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupy materiałów i usług.


Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 1 834 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki osobowe oraz wydatki na zakup artykułów żywnościowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na płace i pochodne oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie internatu.


Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 66 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego.


Dział 926- kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zwiększeniu ulegają wydatki na dofinansowanie zawodów sportowych mających na celu promowanie powiatu. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dotacji dla stowarzyszeń.


III. DEFICYT BUDŻETOWY

W budżecie na rok 2011 tworzy się deficyt budżetowy w wysokości 4 000 000 zł. Wielkość tego deficytu zależy w głównej mierze do spływających środków budżetowych z Urzędu Marszałkowskiego z uwagi na realizacje projektów współfinansowanych z środków zagranicznych. Jako źródło sfinansowania tego deficytu planuje się kredyt długoterminowy zaciągnięty na okres sześciu lat zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.


IV. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lipnie.V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W załączniku tym ulega zwiększeniu wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz wielkość ich spłaty.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

Załącznik do uchwały (84kB) pdf


1 Zmiany budżetu na 2011 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/32/2011 z dnia 23.02.2011 r., VIII/41/2011 z dnia 08.04.2011 r., Nr IX/48/2011 z dnia 12.05.2011 r., Nr X/51/2011 z dnia 14.06.2011 r. , Nr XI/58/2011 z dnia 4.07.2011 r., Ne XII/68/2011 z dnia 30.08.2011 r., Nr XIII/79/2011 z dnia 26.09.2011 r., oraz Uchwałą Zarządu Nr18/2011 z dnia 9.03.2011 r., Nr 36/2011 z dnia 24.05.2011 r., Nr 56/2011 z dnia 14.07.2011 r., Nr 60/2011 z dnia 27.07.2011 r., Nr 61/2011 z dnia 3.08.2011 r., Nr 65/2011 z dnia 18.08.2011 r., Nr 80/2011 z dnia 6.10.2011 r., Nr 83/2011 z dnia 20.10.2011 r., Nr 85/2011 z dnia 26.10.2011 r.

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (12 stycznia 2012, 09:14:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1957