Uchwała nr XV/87/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 18 listopada 2011w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)

Uchwała nr XV/87/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 18 listopada 2011


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr V/29/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1 § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 61 041 983 zł, z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie - 59 233 402 zł

 2. dochody majątkowe w kwocie - 1 808 581 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w wysokości 65 041 983 zł

 1. wydatki bieżące w wysokości - 59 128 200 zł

 2. wydatki majątkowe w wysokości - 5 913 783 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/Zmienia się załącznik 6b stanowiący plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 3;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący wydatki na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8/ Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem 6;

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XV/87/2011 z dnia 18 listopada2011 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 1. planu dochodów

 2. planu wydatków

 3. dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

 4. planu wydatków na zadania inwestycyjne

 5. planu zadań remontowych

 6. zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych 1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 17 352i zamkną się kwotą 61 041 983 .

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 11 850 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół w Lipnie z tytułu wpływy z najmu pomieszczeń, prowizji od przekazanego ubezpieczenia uczniów oraz ze sprzedaży usług.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195pozostała działalność

Zmian dokonano ze względu na zastosowani e właściwej klasyfikacji budżetowej.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 000

Ze względu na podpisanie umowy pomiędzy Gminą Tłuchowo a Powiatem Lipnowskim na udzielenie dotacji na doposażenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego I w Lipnie ulegają zwiększeniu dochody z tytułu udzielanych dotacji na porozumienia. .

Dział 852 – opieka społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 500 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu przekazanej darowizny na potrzeby placówki.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 zł

Zwiększeniu ulega wielkość dochodów z tytułu obsługi PFRON.


II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 17 352i zamkną się kwotą 65 041 983 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 184 640

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne z uwagi na ich nie wykorzystanie do końca roku budżetowego.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup oleju oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki. Zmniejszaniu ulegają wydatki na wypłatę uposażeń.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 41 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 12 200 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80114zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 46 620

Zmniejszeniu ulegają wydatki na udzielenie dotacji szkołom niepublicznym.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 89 550

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 293 075

Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół w Skępem o kwotę 254 865 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup oleju opałowego, opłaty za zużytą energię elektryczną. Zmniejszeniu ulegają wydatki na z tytułu należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 22 710 zł, w tym zwiększa się wydatki na wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na badania profilaktyczne pracowników oraz wydatki osobowe.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 15 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, usługi telekomunikacyjne, prawidłowe zakalikowanie zakupu pomocy dydaktycznych oraz zakup oleju opałowego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i za zużytą energię.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 22 551 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zapłatę wynagrodzeń za wykonane umowy – zlecenia, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za zużytą energię, podróże służbowe i różne składki.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7 126 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na dokształcanie nauczycieli.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 553 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6 101 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzenia za wykonaną umowę zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup nagród oraz na przekazanie dotacji. Ponadto dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 13 000

Ze względu na podpisanie umowy pomiędzy Gminą Tłuchowo a Powiatem Lipnowskim na udzielenie dotacji na doposażenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego I w Lipnie ulegają zwiększeniu wydatki. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 24 500 zł

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej ulegają zwiększeniu wydatki z przeznaczeniem na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie ekspertyz.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ulegają zmniejszeniu o kwotę 24 500 zł przeznaczone uprzednio na wypłatę świadczeń.Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 26 126 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń rodzinom objętych statusem „rodzin zastępczych”, pochodne od tych wynagrodzeń oraz wydatki na usamodzielnienie młodzieży opuszczającej placówkę.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 4 919 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty pocztowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakup usług i materiałów oraz opłaty.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 26 116 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz zakupy materiałów i usług.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85324Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych, zakup materiałów usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu podróży służbowych i usług remontowych.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki na zabezpieczenie środków na ubezpieczenia społeczne i podróże służbowe.. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i usług oraz wydatki na wypłatę świadczeń.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.


Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 94 616

Zwiększeniu ulegają wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie o kwotę 5 384 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne oraz z tytułu należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego na zadania inwestycyjne.


Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410internaty i bursy szkolne

Plan w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 15 000

zwiększeniu ulegają wydatki na zakup artykułów żywnościowych oraz wydatki na zakup okapu gastronomicznego do stołówki szkolnej. Zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy materiałów.


Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 191

Zwiększeniu ulegają wydatki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla Zespołu Szkół w Skępem.


Dział 926- kultura fizyczna

Rozdział 92601obiekty sportowe

Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 33 400

Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego na zadania inwestycyjne.


IV. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lipnie i Zarząd Dróg Powiatowych. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup okapu gastronomicznego dla stołówki szkolnej funkcjonującej w Internacie Zespołu szkół w Skępem.


V. ZADANIA REMONTOWE

Wydatki remontowe w poszczególnych jednostkach dostosowuje się potrzeb tych jednostek organizacyjnych.Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Wiesław Białucha


Załącznik do uchwały (163kB) pdf1 Zmiany budżetu na 2011 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/32/2011 z dnia 23.02.2011 r., VIII/41/2011 z dnia 08.04.2011 r., Nr IX/48/2011 z dnia 12.05.2011 r., Nr X/51/2011 z dnia 14.06.2011 r. , Nr XI/58/2011 z dnia 4.07.2011 r., Ne XII/68/2011 z dnia 30.08.2011 r., Nr XIII/79/2011 z dnia 26.09.2011 r., Nr XIV/84/2011 z dnia 2.11.2011 r., oraz Uchwałą Zarządu Nr18/2011 z dnia 9.03.2011 r., Nr 36/2011 z dnia 24.05.2011 r., Nr 56/2011 z dnia 14.07.2011 r., Nr 60/2011 z dnia 27.07.2011 r., Nr 61/2011 z dnia 3.08.2011 r., Nr 65/2011 z dnia 18.08.2011 r., Nr 80/2011 z dnia 6.10.2011 r., Nr 83/2011 z dnia 20.10.2011 r., Nr 85/2011 z dnia 26.10.2011 r.

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (12 stycznia 2012, 09:26:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2015