Uchwała nr XVI/94/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 grudnia 2011w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)

Uchwała nr XVI/94/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 grudnia 2011


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala się co następuje:§ 1. W uchwale Nr V/29/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1 § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 61 608 370 zł, z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie - 59 699 789 zł

 2. dochody majątkowe w kwocie - 1 908 581 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w wysokości 64 167 035 zł

 1. wydatki bieżące w wysokości - 58 286 252 zł

 2. wydatki majątkowe w wysokości - 5 880 783 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 3;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący wydatki na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8/ Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem 6;

9/ Kwotę deficytu 4 000 000 zł zastępuje się kwotą 2 558 665 zł.


§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie

UZ A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/94/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 1. planu dochodów

 2. planu wydatków

 3. dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

 4. planu wydatków na zadania inwestycyjne

 5. planu zadań remontowych

 6. zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych 1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 188 977i zamkną się kwotą 61 608 370 .

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600transport i łączność

Rozdział 60014drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 30 000

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu opłat lokalnych.


Dział 700gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 115 000

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130szkoły zawodowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 19 674

Zwiększeniu ulegają dochody w wysokości 10 693 zł Zespołu Szkół w Skępem z tytułu najmu pomieszczeń oraz prowizji należnej szkole za czynności związane z ubezpieczenie NW uczniów.

Wzrastają również o kwotę 1 200 zł dochody Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą z tytułu prowizji należnej szkole za czynności związane z ubezpieczenie NW uczniów.

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 7 781 zł w związku z przekazaną prowizją zakładu ubezpieczeń należnej od ubezpieczenia uczniów.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 25 000

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu najmu oraz dochody z tytułu spłaty należności przez pracowników zlikwidowanego SP ZOZ w Lipnie.


Dział 852 – opieka społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 122

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu przekazanej darowizny na potrzeby placówki.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 081

Zwiększeniu ulega wielkość dochodów z tytułu obsługi PFRON.


Dział 854edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internatu i bursy szkolne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7 500 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Internacie Zespołu szkół w Skępem.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 600 zł

W związku z zawartym porozumieniem w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Lipnowskim ulega wielkość przyznanych środków finansowych na wypłatę stypendiów.II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 252 358i zamkną się kwotą 64 167 035 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020leśnictwo

Rozdział 02001gospodarka leśna

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1

Zwiększeniu ulegają wydatki osobowe.


Dział 020leśnictwo

Rozdział 02002nadzór nad gospodarką leśną

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 584

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.


Dział 600transport i łączność

Rozdział 60014drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup paliwa dla drogowej służby liniowej oraz w związku z przeprowadzona korektą naliczeń funduszu socjalnego. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu zużytej energii elektrycznej.


Dział 700gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 33 000

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wykonywanych usług w zakresie gospodarki nieruchomościami. Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe oraz wydatki dotyczące należnych odsetek od przekazanych odszkodowań na rzecz osób, którym zajęto grunty pod drogi powiatowe.Dział 710działalność usługowa

Rozdział 71014opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia wypłacane za wykonane umowy zlecenia oraz pochodne. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wykonywanych usług.


Dział 710działalność usługowa

Rozdział 71015nadzór budowlany

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłacenie pochodnych od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu opłat i podróży służbowych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011urzędy wojewódzkie

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 4 500

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłacenie pochodnych od wynagrodzeń.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019rady powiatów

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 521

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłacenie pochodnych od wynagrodzeń oraz wykonywanych usług przez Telewizję Kablową.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 11 252

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty za zużytą energie elektryczną oraz podróże służbowe. Tworzy się paragraf na ewentualne spłaty odsetek od nieterminowych wpłat. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu opłat.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu opłat. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu realizowanych usług.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Po dokonaniu analizy wydatków za okres 11 miesięcy br zwiększeniu ulegają wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki. Zmniejszaniu ulegają wydatki z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych, wypłat należności na rzecz funkcjonariuszy, opłat oraz podróży służbowych.


Dział 757obsługa długu publicznego

Rozdział 75702obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 33 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę nadgodzin należnych nauczycielom oraz odsetek. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu pochodnych od wynagrodzeń i za badania profilaktyczne pracowników.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 000

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz podróże służbowe, na zakup energii i opłacenie odsetek. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz podróży służbowych, wydatki z tytułu niezrealizowanych prac remontowych, badań okresowych pracowników oraz szkoleń.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 18 788

Zmniejszeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół w Skępem o kwotę 3 711 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup wyposażenia sal lekcyjnych w związku z wpływem kwoty należnego wynagrodzenia za czynności związane z ubezpieczeniem uczniów. W budżecie tworzy się paragraf odsetkowy na ewentualne zapłaty odsetek od spóźnionych opłat. Zmniejszeniu ulegają wydatki na z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz opłat.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 21 299 zł, w tym zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wykonanie remontów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na badania profilaktyczne pracowników, na zakup materiałów oraz wydatki osobowe i szkolenia.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 1 200 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 50 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 14 689

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na podróże służbowe, na wykonanie remontów oraz ponoszonych przez jednostkę opłat.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 9 862 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki o kwotę 2 000 zł Zespołu Szkół w Lipnie z tytułu niewykorzystanych środków.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i kwotę 10 741 zł.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 1 121 zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111szpitale ogólne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 30 000

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie remontów Oddziału Wewnętrznego miejscowego szpitala.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 500

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty sądowe w związku z prowadzonym postępowaniem przeciwko pracownikom zlikwidowanego SP ZOZ.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 16 943

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej ulegają zwiększeniu wydatki o kwotę 122 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjścia do kina.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ulegają zmniejszeniu o kwotę 13 859 zł przeznaczone uprzednio na wypłatę świadczeń.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego na przekazanie dotacji gminie za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.


Dział 852 – opieka społeczna

Rozdział 85202 – domu opieki społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na bieżące funkcjonowanie domu. Zmniejszeniu ulegają wydatki z związku z niezrealizowanymi wydatkami przewidzianymi do realizacji w roku 2011.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 20 706

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną analizą wydatków za okres 11 miesięcy br..


Dział 852 – opieka społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 3 032

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 146

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników i wynagrodzenia za wykonane orzeczenia w związku z nałożonym obowiązkiem orzekania do końca roku, a nie jak dotychczas orzekanie kończoną w połowie grudnia oraz wydatki na pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące funkcjonowanie zespołu.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę należnych świadczeń osobom bezrobotnym, na opłacenie należnych pochodnych od tych świadczeń oraz wydatki an bieżące funkcjonowanie jednostki do końca bieżącego roku. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzenia, regulowanie należnych kwot odbiorcom za wykonane usługi i opłaty.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 1 199 826

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłatę faktury za szkolenia pracowników uczestniczących w programie współfinansowanym ze środków zagranicznych oraz wydatki na opłacenie odsetek. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wykonywanych usług w ramach projektu pn. „Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, opłat za z zużytą energię elektryczną oraz wykonywane usługi. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłaty, wynagrodzenia z tytułu realizowanych umów zlecenia oraz podróże służbowe.


Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410internaty i bursy szkolne

Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 1 526

Zwiększeniu ulegają wydatki za korzystanie z sieci internetowej. Zmniejszeniu ulegają na bieżące funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół w Skępem.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 3 600 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 1 200 zł i dla Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 2 400 zł.


Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000

Zmniejszeniu ulegają wydatki na udzielenie dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.


III.WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dokonuje się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.


IV. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lipnie, z uwagi na niższe koszty zakupu budynku niż planowano na wstępie.

V. ZADANIA REMONTOWE

Wydatki remontowe w poszczególnych jednostkach dostosowuje się potrzeb tych jednostek organizacyjnych, które to wystąpiły o dokonanie zmian w związku z niewykonaniem zaplanowanych na rok 2011 przedsięwzięć.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.


Załącznik do uchwały (176kB) pdf


1 Zmiany budżetu na 2011 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/32/2011 z dnia 23.02.2011 r., VIII/41/2011 z dnia 08.04.2011 r., Nr IX/48/2011 z dnia 12.05.2011 r., Nr X/51/2011 z dnia 14.06.2011 r. , Nr XI/58/2011 z dnia 4.07.2011 r., Ne XII/68/2011 z dnia 30.08.2011 r., Nr XIII/79/2011 z dnia 26.09.2011 r., Nr XIV/84/2011 z dnia 2.11.2011 r., Nr XV/85/2011 z dnia 18.11.2011 r., oraz Uchwałą Zarządu Nr18/2011 z dnia 9.03.2011 r., Nr 36/2011 z dnia 24.05.2011 r., Nr 56/2011 z dnia 14.07.2011 r., Nr 60/2011 z dnia 27.07.2011 r., Nr 61/2011 z dnia 3.08.2011 r., Nr 65/2011 z dnia 18.08.2011 r., Nr 80/2011 z dnia 6.10.2011 r., Nr 83/2011 z dnia 20.10.2011 r., Nr 85/2011 z dnia 26.10.2011 r., Nr 89/2011 z dnia 9.11.2011 r., Nr 94/2011 z dnia 29.11.2011 r., Nr 95/2011 z dnia 8.12.2011r., Nr 96/20111 z dnia 15.12.2011 r.

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (12 stycznia 2012, 09:30:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1921