Uchwała nr XVI/100/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 grudnia 2011w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Uchwała nr XVI/100/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 grudnia 2011


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Dochody budżetu w wysokości 57 125 511 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 51 550 257 zł,

2) majątkowe w wysokości 5 575 254 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości 57 125 511 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 49 748 424 zł,

2) majątkowe w wysokości 7 377 087 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012,

zgodnie z Za­łącznikiem nr 8.

§ 3

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 563 744 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 563 744 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów – w kwocie 1 500 000 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej – w kwocie 2 000 000 zł,

4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w ramach WPF – w kwocie 2 000 000 zł.

§ 5

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100 000 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 6, 6a i 6b.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 54 097 zł, z przeznaczeniem na nie przewidziane wydatki’

2) celową w wysokości 96 405 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9

Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały;

2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydat­ków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych;

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł;

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (12 stycznia 2012, 12:39:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2081