Uchwała nr NR XXIV/175/2012RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 19 listopada 2012w sprawie: darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego na cele publiczne Na podstawie art. 6 ust. 7 i art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz.651, zm : Nr 106 poz.675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, Dz. U. z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz. 1337, Dz. U. z 2012 r. poz. 908 ) oraz art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1592 , zm, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688 , Nr 214 poz. 1806 , Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281)

Uchwała nr NR XXIV/175/2012
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 19 listopada 2012


w sprawie: darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego na cele publiczne

Na podstawie art. 6 ust. 7 i art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz.651, zm : Nr 106 poz.675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, Dz. U. z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz. 1337, Dz. U. z 2012 r. poz. 908 ) oraz art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1592 , zm, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688 , Nr 214 poz. 1806 , Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lipnie obręb 8 przy ul. Stefana Okrzei, oznaczonej geodezyjnie jako działka 1874/15 o powierzchni 0.0125 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest księga wieczysta WL1L/00028012/5, a właścicielem wpisany jest Powiat Lipnowski, na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację celu publicznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego poprzez budowę na tej działce parkingu dla samochodów.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy wnioskiem z dnia 13 marca 2012 roku wystąpił do Zarządu Powiatu w Lipnie o dokonanie przez Powiat Lipnowski darowizny na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, nieruchomości położonej w Lipnie, obręb 8 przy ulicy Stefana Okrzei, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1874/15 o powierzchni 0,0125 ha, z przeznaczeniem na realizację inwestycji celu publicznego pod nazwą “Utwardzenie terenu w celu budowy parkingu dla samochodów przy siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Lipnie”. Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. z 2011 roku Nr 287 poz. 1687 z późn. zm.) Policja jest formacją utworzoną do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zatem, dokonanie darowizny nieruchomości z przeznaczeniem na w/w cel służy realizacji celu publicznego, o którym stanowi art. 13 ust.2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), dotyczący darowizn nieruchomości samorządowych na cele publiczne. Wartość przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 06.11.2012 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Romana Lewandowskiego, wynosi 4 809 zł.

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (3 grudnia 2012, 10:46:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2231