Uchwała nr XXV/182/2012RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 grudnia 2012w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 380/52 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 , miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu LipnowskiegoNa podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz.651, zm : Nr 106 poz.675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, Dz. U. z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz. 1337, Dz. U. z 2012 r. Nr 908) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1592 , zm, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230,Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 ).

Uchwała nr XXV/182/2012
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 380/52 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 , miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz.651, zm : Nr 106 poz.675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, Dz. U. z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz. 1337, Dz. U. z 2012 r. Nr 908) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1592 , zm, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230,Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 ).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu, której treść sprowadza się do prawa przejazdu i przechodu przez nieruchomość obciążoną, stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 380/52, położoną w Lipnie obręb 11 o powierzchni 0,2521 ha, dla której w Sądzie rejonowym w Lipnie założona jest księga wieczysta WL1L/00025817/7, a właścicielem wpisany jest Powiat Lipnowski - na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości władnących, oznaczonych geodezyjnie jako działki 380/53, 380/54 położonych w Lipnie, obręb 11 o powierzchni odpowiednio 0,0090 ha, 0,0084 ha w Lipnie, dla których Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00025817/7.

Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr nr 380/53, 380/54 położone przy ulicy Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna, dla których w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00025817/7, stanowią własność Powiatu Lipnowskiego.

W związku z zamiarem sprzedaży w/w działek, aby utrzymać ich pełną użyteczność celowym i koniecznym jest obciążenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 380/52 służebnością przejazdu i przechodu na rzecz tych nieruchomości.

Ustanowienie tej służebności zapewni korzystanie z nieruchomości władnącej na dotychczasowych warunkach tzn. umożliwi dojazd samochodów do garaży na nich posadowionych. Służebność jest służebnością nieodpłatną z tym, że obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża każdoczesnych właścicieli nieruchomości władnących czyli działek nr nr 380/53, 380/54. Należy zaznaczyć, że przez działkę obciążoną tj. nr 308/52 przebiegają linie energetyczne oraz podziemna sieć kanalizacyjna.

Działki władnące o w/w numerach 380/53, 380/54 będą przedmiotem sprzedaży na rzecz ich dotychczasowych dzierżawców.

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (29 stycznia 2013, 13:29:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2699