Uchwała nr XXV/183/2012RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 grudnia 2012w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu garażu murowanego oraz umowy najmu lokalu użytkowego z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Lipnie.Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 jt, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. Z 2004r. Nr102 poz. 1055, Dz. U. Z 2007r. Nr. 173 poz. 1218, Dz. U. Z 2008r. Nr.180 poz. 1111, Nr.223 poz. 1458, Dz. U. Z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. Z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. Z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr102, poz. 651, Dz. U. Z 2010r. 106 poz. 675, Nr 143 poz.963, Nr 155 poz.1043, Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz. 1323, Dz. U. Z 2011r. Nr 64 poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 106 poz.622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz.732, Nr 187 poz. 1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 1337)

Uchwała nr XXV/183/2012
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu garażu murowanego oraz umowy najmu lokalu użytkowego z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Lipnie.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 jt, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. Z 2004r. Nr102 poz. 1055, Dz. U. Z 2007r. Nr. 173 poz. 1218, Dz. U. Z 2008r. Nr.180 poz. 1111, Nr.223 poz. 1458, Dz. U. Z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. Z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. Z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr102, poz. 651, Dz. U. Z 2010r. 106 poz. 675, Nr 143 poz.963, Nr 155 poz.1043, Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz. 1323, Dz. U. Z 2011r. Nr 64 poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 106 poz.622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz.732, Nr 187 poz. 1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 1337)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyrazić zgodę na przedłużenie na okres do trzech lat tj. do 31 grudnia 2015r. umów:

  • najmu garażu murowanego znajdującego się przy ul. Mickiewicza 58,

  • najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Lipnie przy
    ul. Mickiewicza 58.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uzasadnienienie


Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego w Lipnie jest jednostką organizacyjną powiatu stanowiącą aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz wykonuje zadania związane z kontrolą nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Umowy zawarte pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego a Powiatem Lipnowskim z dnia 31.01.2012r., w sprawie najmu garażu murowanego oraz najmu lokalu użytkowego obowiązują do końca 2012 r. Strony zainteresowane są kontynuowaniem w/w przedmiotów najmu. W związku z upływem terminu 3 lat wynajmowania nieruchomości przez Zarząd Powiatu w Lipnie, zasadnym jest podjęcie uchwały Rady Powiatu na zawarcie kolejnych umów najmu. Przedłużenie powyższych umów będzie stanowć dochód powiatu, co dodatkowo zwiększy korzyści finansowe wynikające z umowy czynszu.

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (29 stycznia 2013, 13:30:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2082