Uchwała nr XXV/188/2012RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 grudnia 2012w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Uchwała nr XXV/188/2012
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 59 130 450 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 55 635 170 zł,

2) majątkowe w wysokości 3 495 280 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości 57 680 186 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 53 644 153 zł,

2) majątkowe w wysokości 4 036 033 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013,

zgodnie z Za­łącznikiem nr 8

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 1 450 264 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 1 279 808 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 170 456 zł,

§ 4

Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 450 264 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów – w kwocie 1 450 000 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej – w kwocie 2 000 000 zł,

4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w ramach WPF – w kwocie 2 000 000 zł.

§ 6

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100 000 zł.

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 6 i 6a

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 6b

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 57 671 zł z przeznaczeniem na nie przewidziane wydatki

2) celowe w wysokości – 91 576 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 10

Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały;

2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydat­ków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych;

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł;

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .


Załącznik do uchwały (380kB) pdf


metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (5 marca 2013, 12:04:25)

Ostatnia zmiana: Jan Garbarczyk (25 marca 2013, 13:03:44)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1673