Uchwała nr XXV/178/2012RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 grudnia 2012w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)

Uchwała nr XXV/178/2012
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/100/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 60 431 413 zł, z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie - 55 153 437 zł

  2. dochody majątkowe w kwocie - 5 277 976 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w wysokości  60 431 413 zł, z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości - 55 153 417 zł

  2. wydatki majątkowe w wysokości - 5 277 996 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowane ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/178/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu wydatków z zakresu administracji rządowej

  4. planu wydatków na zadania inwestycyjne

  5. zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowane ze środków zagranicznych  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 371 119 i zamkną się kwotą 60 431 413 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 zł

Zwiększeniu ulegają dochody związane z przekazanymi środkami przez ARiMR na realizację zadań bieżących.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 12 800

Zwiększeniu ulegają dochody związane z opłatami lokalnymi oraz pozostałymi wpływami na dobro Zarządu Dróg Powiatowych.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 496 789

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na wypłacenie odszkodowań dla osób fizycznych za zajęte grunty pod drogi publiczne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Zmniejszeniu ulegają dochody związane ze sprzedażą mienia powiatu.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 250

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu grzywien oraz innych dochodów otrzymywanych przez Starostwo Powiatowe.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 102 000

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej.


Dział 758różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 313 966

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 23 i 29 listopada 2012 r.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 443 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanej prowizji od zakładu ubezpieczeń z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 11 093

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Zespole Szkół Technicznych oraz w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 355 462 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.


Dział 851ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 23 000

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dzierżawy budynków szpitala oraz wpływów od byłych pracowników SP ZOZ.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 000

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływu z usług.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 14 000

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów z gmin jako częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych.


Dział 853pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 000

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów różnych dochodów.


Dział 854edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 17 000

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów różnych dochodów.


Dział 900gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 393

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów z opłat za zanieczyszczenie środowiska.


II . WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 371 119 i zamkną się kwotą 60 431 413 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłacenie ekwiwalentu dla osób fizycznych za wykonane zalesienia gruntów.


Dział 020 leśnictwo

Rozdział 02002 nadzór nad gospodarką leśną

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 280

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z bieżącą analizą wydatków.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 070 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uregulowanie odszkodowań za zajęte grunty pod drogi publiczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wypłatę odsetek.


Dział 710 działalność usługowa

Rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 31 783

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z bieżącą analizą wydatków.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie najmu garażu oraz na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 700 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na Fundusz Pracy.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 470

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę diet dla radnych rady powiatu oraz na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.


Dział 750administracja publiczna

Rozdział 75020 starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 51 936

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłatę podatku VAT, wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zapłatę wynagrodzenia od wykonanych umów zlecenia i na uregulowanie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wydatki bieżące, szkolenia pracowników, przeznaczone na płace i Fundusz Pracy oraz drobne naprawy i konserwacje sprzętu.


Dział 750administracja publiczna

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 900

Zwiększeniu ulegają wydatki w związku z bieżącą analizą wydatków do końca roku.


Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 755212 – pozostałe wydatki obronne

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia realizowane w ramach umowy – zlecenia. Zmniejszeniu ulegają usługi.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów celem zapewnienie gotowości bojowej oraz na realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na opłaty za zużytą energię.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 44 614

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup druków komunikacyjnych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102szkoły podstawowe specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 743

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi oraz na zakup pomocy dydaktycznych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 525 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Niepublicznej Szkoły „Edukacja” w związku ze zwiększeniem liczby słuchaczy.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 33 580

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 11 873 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup niezbędnych materiałów.

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 21 707z przeznaczeniem na wynagrodzenia, na zakup oleju opałowego oraz energii. Zmniejszeniu ulegają wydatki na płace oraz pozostałe wydatki w związku z bieżącą analizą budżetu szkoły.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 418

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie na wynagrodzenia osobowe pracowników.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 104

Zwiększeniu ulegają wydatki na dokształcanie nauczycieli.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 86

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem z na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostał działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 413 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wydatki osobowe.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 355 462 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 250

Zwiększeniu ulegają wydatki na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 170

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 11 830 zł w zakresie należnych dotacji powiatom za dzieci przebywające w placówka opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych gmin.

Wydatki Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 000 zł z tytułu wypłaty świadczeń i artykułów żywnościowych. Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup artykułów żywnościowych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne i z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ulegają zmniejszeniu w zakresie wypłaty świadczeń.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększeniu ulegają wydatki na uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz badania okresowe pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia zakup materiałów co wynika z bieżącej analizy wydatków do końca roku budżetowego.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 900

Zmniejszeniu ulegają wydatki na usługi i wynagrodzenia z tytułu umów – zlecenia. Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

W tym rozdziale dokonuje się zgodności klasyfikacji wydatków dofinansowywanych ze środków europejskich.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 400

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 907 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup środków żywności.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 328

Zmniejszeniu ulegają wydatki na dokształcanie nauczycieli.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 215 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego

1 Zmiany budżetu na 2012 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/102/2012 z dnia 16.01.2012 r., Nr XVIII/105/2012 z dnia 27.02.2012 r., Nr XIX/122/2012 z dnia 04.04.2012 r., Nr XX/131/2012 z dnia 25.05.2012 r., Nr XXI/149/2012 z dnia 6.07.2012 r., Nr XXII/153/2012 z dnia 29.08.2012 r., Nr XXIII/165/2012 z dnia 01.10.2012 r., XXIV/172/2012 z dnia 19.11.2012 r., oraz Uchwałą Zarządu Nr 98/2012 z dnia 5.01.2012 r., Nr 101/2012 z dnia 27.01.2012 r., Nr 103/32012 z dnia 03.02.2012 r., Nr 108/2012 z dnia 16.03.2012 r., Nr 131/2012 z dnia 07.05.2012 r., Nr 135/2012 z dnia 16.05.2012 r. Nr 138/2012 z dnia 29.05.2012 r., Nr 152/2012 z dnia 20.06.2012 r., Nr 157/2012 z dnia 28.06.2012 r., Nr 173/2012 z dnia 20.07.2012 r., Nr 177/2012 z dnia 14.08.2012 r., Nr 182/2012 z dnia 17.09.2012 r., Nr 189/2012 z dnia 24.10.2012 r., Nr 192/2012 z dnia 9.11.2012 r., Nr 195/2012 z dnia 29.11.2012 r., Nr 199/2012 z dnia 12.12.2012 r.


Załącznik do uchwały (120kB) excel


metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (5 marca 2013, 12:08:09)

Ostatnia zmiana: Jan Garbarczyk (5 marca 2013, 13:21:49)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1685