Uchwała nr XXIV/173/2012RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 19 listopada 2012w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012–2028Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Uchwała nr XXIV/173/2012
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 19 listopada 2012


w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012–2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)


Rada Powiatu postanawia:

§ 1

Zmienia się załącznik Nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się załącznik Nr 2 stanowiący wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lipnowski w latach 2012-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I EW związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i zwiększeniem wydatków ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2012. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków. Ponadto ze względu na urealnienie przedsięwzięć realizowanych powyżej jednego roku ulega zmianie załącznik dotyczący przedsięwzięć na lata 2012 - 2016 .


Załącznik do uchwały (97kB) excel

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (5 marca 2013, 12:11:44)

Ostatnia zmiana: Jan Garbarczyk (5 marca 2013, 13:34:31)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1732