Uchwała nr XXX/231/2013RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 30 sierpnia 2013w sprawie: kontynuowania umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie zawartej z Kujawsko– Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o. Na podstawie: Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595)

Uchwała nr XXX/231/2013
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 30 sierpnia 2013


w sprawie: kontynuowania umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie zawartej z Kujawsko– Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o.

Na podstawie: Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:§1. Wyrazić zgodę na kontynuowanie umowy najmu części nieruchomości położonej w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B, na której funkcjonuje maszt dla instalacji 3 systemów antenowych oraz urządzenia towarzyszące, należące do Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informacyjnej sp.z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000155903 na okres do 30 września 2013 roku na warunkach uzgodnionych przez Zarząd Powiatu w Lipnie.§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


W związku z upływem terminu umowy najmu nieruchomości z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o. (K-PSI), która jest operatorem telekomunikacyjnym obejmującym swym zasięgiem cały obszar województwa kujawsko-pomorskiego, zaistniała potrzeba kontynuowania współpracy z w/w spółką. Kujawsko – Pomorska Sieć Informacyjna to podmiot powołany do życia przez władze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu realizacji zadań z zakresu budowy i stymulacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym regionie. Wspólnie z województwem podejmuje działania zmierzające do eliminacji wykluczenia cyfrowego w naszym regionie, obejmujące również Powiat Lipnowski. Ogromną zaletą sieci jest dostęp symetryczny, co oznacza, że transmisja danych w obydwu kierunkach odbywa się z jednakową prędkością. Jakość sieci oraz posiadane doświadczenie umożliwiają m.in: podłączenie do szybkiego i bezpiecznego internetu, podłączenie jednostek w jednorodną, bezpieczną sieć transmisji danych oraz zaoferowanie pomocy i konsultacji niezbędnych w integracji systemów teleinformatycznych, czy też uruchomienie nowych rozwiązań. Ponadto Powiat Lipnowski będzie miał korzyści finansowe płynące z czynszu z najmu w przypadku zawarcia umowy.

W tym stanie rzeczy kontynuowanie umowy najmu ze spółką K-PSI jest celowe i uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (4 września 2013, 08:18:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1911