Uchwała nr XXXIII/250/2013RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 19 grudnia 2013w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2014 rokNa podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jedn. tekst z 2013r. Dz. U. poz. 595, zm. poz. 645/ oraz § 44 ust. 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 197 poz. 1813/

Uchwała nr XXXIII/250/2013
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jedn. tekst z 2013r. Dz. U. poz. 595, zm. poz. 645/ oraz § 44 ust. 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 197 poz. 1813/


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Zatwierdza się roczne plany pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jedn. tekst z 2013r. Dz. U. poz. 595, zm. poz. 645/ komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Załącznik do uchwały (105kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (21 stycznia 2014, 10:59:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1594