Uchwała nr XXXIII/246/2013RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 19 grudnia 2013w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuowanie dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego przez POLKOMTEL Sp. z o.o.Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 zm. 645) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102. poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz 981 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 1256, poz. 951, poz. 1529, poz. 1429 oraz z 2013 poz. 1238)

Uchwała nr XXXIII/246/2013
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuowanie dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego przez POLKOMTEL Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 zm. 645) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102. poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz 981 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 1256, poz. 951, poz. 1529, poz. 1429 oraz z 2013 poz. 1238)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na kontynuowanie dzierżawy nieruchomości położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, oznaczonej jako działka nr 49/6, Nr Księgi Wieczystej 6247 stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego, zabudowanej wieżą nadawczą wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej POLKOMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na okres od dnia 01.07.2013 roku do dnia 30.06.2018 roku.


§2.Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy o kontynuowanie dzierżawy nieruchomości opisanej w §1 uchwały.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§4. Traci moc Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie kontynuowania umowy dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, spółce POLKOMTEL S.A.

Uzasadnienie


W dniu 01.07.2013 roku wygasła umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Wsi gmina Wielgie oznaczonej jako działka 49/6 zawarta przez Powiat Lipnowski z POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie na okres trzech lat. Kontynuowanie umowy dzierżawy na dalszy okres wymaga, zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym, zgody Rady Powiatu. POLKOMTEL Sp. z o.o. jako następca prawny przekształconej spółki akcyjnej POLKOMTEL wyraża gotowość kontynuowania dzierżawy przedmiotowej działki, na której znajduje się wieża nadawcza oraz stacja bazowa telefonii komórkowej należące do Spółki. W tych okolicznościach odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania przez Zarząd Powiatu w Lipnie umowy dzierżawy na okres przekraczający 3 lata jest celowe i uzasadnione.

Warunki dzierżawy ustala Zarząd Powiatu w Lipnie w umowie zawartej z Dzierżawcą.

Uchylona zostaje Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2013 roku jako odnosząca się do poprzednika POLKOMTEL Sp. z o.o.

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (21 stycznia 2014, 11:00:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1806