Uchwała nr XXXIII/247/2013RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 19 grudnia 2013w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645.)oraz w związku z art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz.651, zm : Nr 106 poz.675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, Dz. U. z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz. 1337, Dz. U. z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529, Dz. U. z 2013 r. poz. 1238).

Uchwała nr XXXIII/247/2013
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645.)oraz w związku z art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz.651, zm : Nr 106 poz.675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, Dz. U. z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz. 1337, Dz. U. z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529, Dz. U. z 2013 r. poz. 1238).


                                                     Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1.Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Lipnowski w drodze darowizny własności nieruchomości niezabudowanej zajętej w całości pod drogę powiatową Nr 2741 C relacji Zbyszewo - Dobrzyń n/W, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń n/W, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 669/2, 670/2, 671/2, 672/2 o łącznej powierzchni 0,1116 ha, stanowiącej własność Gminy Miasta Dobrzyń n/W, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgi wieczyste WL1L/00022681/3 oraz WL1L/00020143/6.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działki nr nr 671/2, 670/2, 669/2, 672/2 o łącznej powierzchni 0,1116 ha położona w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń n/W, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgi wieczyste WL1L/00022681/3 oraz Wl1L/00020143/6 stanowi własność Gminy Miasta Dobrzyń n/W. Według ewidencji gruntów i budynków przedmiotowe działki stanowią drogę powiatowa Nr 2741 C relacji Zbyszewo - Dobrzyń n/W. Przedmiotowa droga wykonana została w latach 1974 - 1976 ze środków budżetowych Skarbu Państwa. Od 1 stycznia 1999 roku do chwili obecnej zarząd na tą drogą sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie będący jednostka organizacyjną Powiatu Lipnowskiego. Nabycie owej nieruchomości przez Powiat Lipnowski umożliwi zarządcy drogi realizowanie swoich zadań w rozumieniu art. 20 pkt. 18 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ).

W tym stanie rzeczy nabycie przedmiotowej nieruchomości jest celowe i uzasadnione.


metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (21 stycznia 2014, 11:02:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1635