Uchwała nr XXXIII/248/ 2013RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 19 grudnia 2013w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645. ) i w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz.651, zm : Nr 106 poz.675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, Dz. U. z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz. 1337, Dz. U. z 2012 r. poz. 908, poz. 951,poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529, Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 ).

Uchwała nr XXXIII/248/ 2013
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645. ) i w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz.651, zm : Nr 106 poz.675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, Dz. U. z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz. 1337, Dz. U. z 2012 r. poz. 908, poz. 951,poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529, Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 ).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1.Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Lipnowski w drodze darowizny własności nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1778/1 o powierzchni 0,1805 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00004697/6 z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie edukacji, jako baza dydaktyczna Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.


§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie


Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 1778/1 położona w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipno, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00004697/6 stanowi własność Skarbu Państwa. Według ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa działka stanowi ,, tereny zabudowane inne”. Dla terenu, na którym położona jest działka nr 1778/1, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , a według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lipna , które nie stanowi prawa miejscowego przedmiotowa działka wchodzi w skład strefy oznaczonej symbolem ” A 1 - strefa ochrony historycznej struktury przestrzennej”. Wartość tej nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 20.11.2013 roku sporządzonym przez Biuro Rzeczoznawców Majątkowych ,, Wycena ” s.c. we Włocławku wynosi 1 027 000 zł. Przedmiotowa nieruchomość była w trwałym zarządzie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie. Na wniosek PSSE w Lipnie Starosta Lipnowski w drodze decyzji wygasił trwały zarząd. Po przejęciu protokołem zdawczo - odbiorczym nieruchomość ta stała się wyłączną własnością Skarbu Państwa. Nabycie w drodze darowizny przez Powiat Lipnowski przedmiotowej nieruchomości umożliwi realizację zadań Powiatu w zakresie edukacji publicznej bowiem zostanie wykorzystana w części (parter budynku) przez prowadzoną przez Powiat Lipnowski Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia w Lipnie do celów dydaktycznych. Pierwsze piętro budynku posadowionego na owej nieruchomości pozostanie wykorzystane jak dotychczas na potrzeby PSSE w Lipnie, która jest jednostką organizacyjną stanowiąca aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb inspekcji i straży.

W tych okolicznościach nabycie przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny z określonym wyżej przeznaczeniem jest celowe i uzasadnione.


metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (21 stycznia 2014, 11:03:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1701