Uchwała nr XXXIII/251/2013RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 19 grudnia 2013w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2014.Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jedn. tekst z 2013r. Dz. U. poz. 595, zm. poz. 645/ oraz § 37 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 197 poz. 1813/

Uchwała nr XXXIII/251/2013
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2014.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jedn. tekst z 2013r. Dz. U. poz. 595, zm. poz. 645/ oraz § 37 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 197 poz. 1813/


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2014, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Zgodnie z § 37 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Lipnowskiego Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy, zatwierdzonego przez Radę Powiatu. Projekt tego planu Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik (58kB) pdf


metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (21 stycznia 2014, 11:10:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1641