Uchwała nr XXXIII/252/2013RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 19 grudnia 2013w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupuNa podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z poźń. zm.1), art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.)

Uchwała nr XXXIII/252/2013
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z poźń. zm.1), art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:


§ l. 1. Powiat Lipnowski wyemituje 4 000 (słownie: cztery tysiące) obligacji komunalnych na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.


§ 2. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lipnowskiego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej i sportowej

§ 3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

 1. seria A14 o wartości 800.000 zł,

 2. seria B14 o wartości 800.000 zł,

 3. seria C14 o wartości 800.000 zł,

 4. seria D14 o wartości 800.000 zł,

 5. seria E14 o wartości 800.000 zł,


2. Emisja obligacji serii A14, B14, C14, D14, E14 nastąpi w 2014 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Lipnowskiego.


§ 4.1. Wykup obligacji nastąpi po upływie::

 1. 3 lat od daty emisji obligacji serii A14,

 2. 4 lat od daty emisji obligacji serii B14,

 3. 5 lat od daty emisji obligacji serii C14,

 4. 6 lat od daty emisji obligacji serii D14,

 5. 7 lat od daty emisji obligacji serii E14,


 1. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

 2. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

 3. Dopuszcza się nabycie przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.


§ 5.1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę ustaloną w drodze negocjacji z bankiem.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.


§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Powiatu Lipnowskiego uzyskanych w latach 2014 – 2021.


§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Lipnie do:

 1. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłata oprocentowania,

 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

 3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.


§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXXIII/252/2013 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 grudnia 2013 r.


Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie działalności inwestycyjnej powiatu w zakresie przebudowy drówg powiatowych, budowy chodników przy drogach powiatowych czy też poprawy infrastruktury sportowej.

Emisja obligacji jest korzystną formą pozyskania środków z rynku kapitałowego w ustalonych seriach, a indywidualny dobór terminów i wielkości poszczególnych serii umożliwia skonstruowanie finansowania dopasowanego do harmonogramu nakładów inwestycyjnych oraz spłaty zobowiązań.

Powiat dokona wybory banku Emitenta spośród ofert w zakresie propozycji emisji obligacji. Wybór najkorzystniejszej oferty wraz z określeniem jej warunków zostanie przedłożony do akceptacji Rady Powiatu w odrębnej uchwale. Wybór banku Emitenta obligacji nie wymaga zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (27 stycznia 2014, 10:23:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1653