Uchwała nr XXXIII/254/2013RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 19 grudnia 2013w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2014–2028Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)

Uchwała nr XXXIII/254/2013
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2014–2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)


Rada Powiatu postanawia:

§ 1

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.§ 3

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z reali­zacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, któ­rych realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXV/189/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013–2028

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacjiU Z A S A D N I E N I E

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 226 i 227 ustawodawca nałożył na samorządu opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej swoim zakresem okres, w który realizowane będą przedsięwzięcia oraz będzie następowała spłata zadłużenia samorządu. W art. 228 ustawy zawarto upoważnienia dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Zapisy powyższych artykułów zgodnie z wolą ustawodawcy weszły w życie od 1 stycznia 2011 roku. Samorządy po raz kolejny przygotowują Wieloletnią Prognozę Finansową na lata nie mniej niż trzy, a dotyczy ona lat, w których to samorządy posiadają zadłużenia czy też mają zaplanowane zadania inwestycyjne. Taka prognoza ma na celu pomóc samorządom w realizacji nałożonych na nie przedsięwzięć. Przygotowując projekt budżetu na rok 2014 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2028 kierowano się szczególną zasadą rachunkowości tzn. ostrożności w kalkulowaniu planowanych dochodów, aby nie zawyżyć dochodów w latach następnych.metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (27 stycznia 2014, 10:35:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1670